අධ්‍යක්‍ෂ මණ්ඩලය

You are here

1
චන්න පලන්සූරිය මහතා
සභාපති
2
ප්‍රශාන්ත ලාල් ද අල්විස් මහතා
උප සභාපති
3
ආනන්ද සෙනෙවිරත්න මහතා
කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂක
(විධායක)
4
ආචාර්ය එච්.එස්.ද සොයිසා මහතා
අධ්‍යක්ෂක
(ජේෂ්ඨ , විධායක නොවන)
5
තාරක රංවල මහතා
අධ්‍යක්ෂක
(විධායක නොවන)
6
පී.එස් .කුමාරතුංග මහතා
අධ්‍යක්ෂක
(විධායක නොවන)
7
රුෂංක සිල්වා මහතා
අධ්‍යක්ෂක
(විධායක නොවන)
8
Mr. Janakan Selvaratnam
අධ්‍යක්ෂක
(විධායක නොවන)
9
ජයන්ත හරිස්චන්ද්‍ර ගුණවර්ධන මහතා
අධ්‍යක්ෂක
(විධායක නොවන)