අධ්‍යක්‍ෂ මණ්ඩලය

You are here

1
පී.එස් .කුමාරතුංග මහතා
සභාපති
2
රුෂංක සිල්වා මහතා
උප සභාපති
3
ආනන්ද සෙනෙවිරත්න මහතා
කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂක
(විධායක)
4
Mr. Janakan Selvaratnam
අධ්‍යක්ෂක
(විධායක නොවන)
5
ජයන්ත හරිස්චන්ද්‍ර ගුණවර්ධන මහතා
අධ්‍යක්ෂක
(විධායක නොවන)
6
දීපාල් සුරියආරච්චි මහතා
අධ්‍යක්ෂක
(විධායක නොවන)
7
ශිරාන් පෙරේරා මහතා
අධ්‍යක්ෂක
(විධායක නොවන)
8
ශ්‍රියානි රණතුංග මිය
අධ්‍යක්ෂක
(විධායක නොවන)
9
Mr. Malinda Dileepa Bandara Boyagoda
අධ්‍යක්ෂක
(විධායක නොවන)