ආයතනය පිළිබඳව

You are here

සියපත ෆිනෑන්ස් පී.එල්.සී

සියපත ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී සමාගම, සම්පත් බැංකුවට පූර්ණ අනුබද්ධිත මුල්‍ය සමාගමයි. 2005 මාර්තු මාසයේදී සම්පත් ලීසිං සහ ෆැක්ටරින් සමාගම නමින් ආරම්භ කරන ලද සියපත ෆිනෑන්ස් සමාගම ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ලියාපදිංචි බලපත්‍ර ලාභී මුල්‍ය සමාගමකි. සුළු හා මාධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් නගා සිටුවීමේ අරමුණ පෙරදැරි කරගත් සියපත ෆිනෑන්ස් සමාගම පසුගිය වසර 12 ක කාලය තුල සිය ව්‍යාපාරික කටයුතු තුලින් ලද සාර්ථකත්වය හේතුවෙන් වර්තමානයේදී සම්පත් බැංකු සමුහයේ විශාලතම අනුබද්ධ ආයතනය බවට පත්වී ඇත. සියපත ෆිනෑන්ස් සමාගම 2011 අංක 42 දරන මුදල් ව්‍යාපාර පනත යටතේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලයේ ලියාපදිංචි බලපත්‍රලාභී මුදල් සමාගමකි.

සියපත ෆිනෑන්ස් සමාගම සිය පාරිභෝගිකයන් හට ලීසිං, කුලී සිනන්න්කර, ව්‍යාපාර ණය, පුද්ගලික ණය, ණය සාධ්‍යකරණය, රන් ණය සේවාවන් මෙන්ම ස්ථාවර තැන්පතු සේවාවන් සපයනු ලබයි.