ආයතනික කළමනාකරණ කණ්ඩායම

You are here

1
ආනන්ද සෙනෙවිරත්න
(කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂක)
2
රජීව් ද සිල්වා
(ප්‍රධාන මෙහෙයුම් නිලධාරී)
3
රෝහණ දිසානායක
(තැන්පතු අංශ ප්‍රධානී)
4
මතීෂ හේවාවිතාරණ
(ශාඛා ජාල ප්‍රධානී)

5
ප්‍රසාද් උඩුගම්පොල
(අංශ ප්‍රධානී - මානව සම්පත්)

6
සංජීව දොඩන්වත්ත
(අංශ ප්‍රධානී- ණය අයකරගැනීම්)
7
අජන්ත කුමාර
(අංශ ප්‍රධානී- රන් ණය)
8
සමන් ද සිල්වා
(අංශ ප්‍රධානී - ණය)
9
රුවන් හෙට්ටිආරච්චි
(අංශ ප්‍රධානී - මුදල්)
10
Damitha Girihagama
Head of Recovery
11
මහීකා රාජකරුණා
Head of Compliance