ආයතනික කළමනාකරණ කණ්ඩායම

You are here

1
ආනන්ද සෙනෙවිරත්න
(කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂක)
2
රජීව් ද සිල්වා
(ප්‍රධාන මෙහෙයුම් නිලධාරී)
3
රෝහණ දිසානායක
(තැන්පතු අංශ ප්‍රධානී)
4
මතීෂ හේවාවිතාරණ
(අංශ ප්‍රධානී ලීසිං හා ණය)

5
ප්‍රසාද් උඩුගම්පොල
(අංශ ප්‍රධානී - මානව සම්පත්)

6
සංජීව දොඩන්වත්ත
(අංශ ප්‍රධානී- ණය පරිපාලන)
7
සමන් ද සිල්වා
(අංශ ප්‍රධානී - ණය)
8
රුවන් හෙට්ටිආරච්චි
(අංශ ප්‍රධානී - මුදල්)
9
මහීකා රාජකරුණා
(අංශ ප්‍රධානී - ආයතනික අනුගතවීම්)
10
චතුර ගල්හේන
(අංශ ප්‍රධානී - අභ්‍යන්තර විගණන)
11
සංජය සෙනෙවිරත්න
(අංශ ප්‍රධානී - භාණ්ඩාගාර මෙහෙයුම්)
12
ඉන්ද්‍රක ලියනගේ
(අංශ ප්‍රධානී - අවධානම් කළමනාකරණය)