තැන්පතු

You are here

සියපත ෆිනැන්ස් සමාගම සම්පත් බැංකුවට පුර්ණ අනුබද්ධිත මුල්‍ය සමාගමයි. ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුවේ ලියාපදිංචි බලපත්‍රලාභී මුල්‍ය සමාගමක් වන සියපත ෆිනැන්ස් සමගම පාරිභෝගික ජනතාවගෙන් ස්ථාවර තැන්පතු භාර ගනී.

සියපත ස්ථාවර තැන්පතු

සම්පත් බැංකුවට පුර්ණ අනුබධිත මුල්‍ය සමගම වන සියපත ෆිනැන්ස් සිය තැන්පතුකරුවන් වෙත වැඩි ස්ථාවරත්වයක්,අසමසම සේවාවක් හා ආකර්ශණීය පොලී අනුපාතයක් ලබාදීමට නිතැතින්ම සූදානම්. ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් හට ඔවුන්ගේ ස්ථාවර තැන්පතු සඳහා ඉහල පොලියක් සේම ඉහල ගුණාත්මක අගයකින් යුතු සේවාවක් ලබාදීමට සියපත ෆිනැන්ස් කැපවී සිටියි.

සාමාන්‍ය ස්ථාවර තැන්පතු සඳහා පොළී අනුපාතය:

(වාර්ෂික පොලී අනුපාතය %)
කාලයකල්පිරීමදී පොලී අනුපාතය(වා .ස පො.අ )මාසික පොලී අනුපාතය(වා .ස පො.අ )
මාස 01 4.50% 4.59%    
මාස 02 4.75% 4.85%    
මාස 03 5.00% 5.09%    
මාස 06 5.25% 5.32%    
මාස 12 6.50% 6.50% 6.25% 6.43%
මාස 24 7.50% 7.24% 7.25% 7.50%
මාස 36 8.25% 7.65% 7.90% 8.19%
මාස 48 8.40% 7.51% 8.00% 8.30%
මාස 60 8.80% 7.57% 8.30% 8.62%

ජේෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා ස්ථාවර තැන්පතු පොළී අනුපාතය (වයස අවුරුදු 60 හෝ ඊට වැඩි):

(වාර්ෂික පොලී අනුපාතය %)
කාලයකල්පිරීමදී පොලී අනුපාතය(වා .ස පො.අ )මාසික පොලී අනුපාතය(වා .ස පො.අ )
මාස 01 4.50% 4.59%    
මාස 02 4.75% 4.85%    
මාස 03 5.00% 5.09%    
මාස 06 5.25% 5.32%    
මාස 12 7.00% 7.00% 6.75% 6.96%
මාස 24 8.00% 7.70% 7.76% 8.04%
මාස 36 8.75% 8.08% 8.40% 8.73%
මාස 48 8.90% 7.91% 8.50% 8.84%
මාස 60 9.30% 7.94% 8.80% 9.16%

 

Eligible deposit liabilities are insured with the Sri Lanka Deposit Insurance Scheme implemented by the Monitory Board for compensation up to maximum of Rs.600,000/- per depositor