ණය සාධ්‍යකරණය

You are here

ව්‍යාපාර කටයුතු පවත්වාගෙන යාමේදී ඇතිවන කාරක ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතා සපුරාලීමට අඛණ්ඩ මුදල් ප්‍රවාහයක් පවත්වා ගැනීමට අත්‍යවශ්‍ය වේ.ඊට කදිම විසඳුමයි සියපත ෆිනෑන්ස් ණය සධ්‍යකරණය හෙවත් Factoring පහසුකම. ණය ගැතියන් වෙත ලබාදී ඇති ඉන්වොයිස් පත් සියපත ෆිනෑන්ස් වෙත භාරදී Factoring පහසුකම යටතේ වට්ටම් ගත මුදල් ලබා ගෙන ව්‍යාපාර කටයුතු බාධාවකින් තොරව පවත්වාගෙන යන්න.සියපත ෆිනෑන්ස් සමගින් ණය සධ්‍යකරණය කිරීමේ වාසි කිහිපයකි,

සියපත ෆිනෑන්ස් Factoring පහසුකම යටතේ ලැබියයුතු ඉන්වොයිස් වටිනාකමින් 70% - 80% දක්වා වට්ටම් ගත මුදලක් ලබාගත හැක.එමගින් ණය ගැතියන් ඔබට ණය ගෙවන තුරු සිටීමට අවශ්‍ය නැත මතු දිනක ලැබීමට නියමිත මුදල් ක්ෂණිකව ලබාගෙන ව්‍යාපාර කටයුතු අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යන්න.

ෆැක්ටරින් සේවා ලබාගත හැක්කේ;

 • වර්ධනීය ප්‍රවේශයක් ඇති හා ණයගැතියන් විශාල වශයෙන් සිටින ව්‍යාපාර ආයතන
 • පාරිභෝගික භාණ්ඩ තොග වශයෙන් අලෙවි කරන ආයතන
 • ඉක්මනින් නරක් නොවන භාණ්ඩ අලෙවි කරන ව්‍යාපාරික ආයතන
 • ඉන්වොයිස් සඳහා ගිවිසුම්ගත වගකීම් මතු නොවන ව්‍යාපාර සඳහා

අපෙගේ සේවාවේ විශේෂතා

 • ණය ඉන්වොයිස් සඳහා ණය සධ්‍යකරණ පහසුකම් ලබාදීම
 • මතු දාතම් චෙක් පත් හෝ විශාල වශයෙන් ණය මත ගනුදෙනු කරන ව්‍යාපාර
 • මතු දාතම් චෙක් පත් වට්ටම් කිරීම
 • ආයතනික ගනුදෙනු කරුවන් සඳහා රහස්‍ය භාවය සුරකින ණය සධ්‍යකරන පහසුකම
 • ඉන්වොයිස් වට්ටම් කිරීම

සියපත ෆිනෑන්ස් සමගින් ණය සධ්‍යකරණය කිරීමේ වාසි

 • ණය ඉන්වොයිස් සඳහා ක්ෂණිකව මුදල් ලබාගැනීම.
 • ණයගැතියන් සුපරීක්ෂණය සහ අලෙවි ලෙජරය නිසිපරිදි පරික්ෂා කිරීම තුලින් ණය ආපසු අයකර ගැනීම නිවැරදි ක්‍රමවේදයකට අනුව සිදුකිරීම.
 • මුදල් ප්‍රවාහ අවශ්‍යතා සඳහා හොඳ මුල්‍ය විසඳුමක් වීම.
 • පළපුරුදු සේවක මණ්ඩලයක් වෙතින් පාරිභෝගික කේන්ද්‍රගත සේවාව.
 • බැංකු ණය මෙන් ඇපයක් අවශ්‍ය නොවීම

දැන්ම අමතන්න: 011 7605605