ණය

පුද්ගලික ණය

පාරිභෝගික ඔබගේ ජීවිතයේ අනාගත අරමුණු ඉටුකරගන්න සියපත ෆිනෑන්ස් වෙතින් ක්ෂණිකව පුද්ගලික ණයක් ලබාගන්න.ඔබගේ මුල්‍යමය තත්වය මත ඔබට ගැලපෙන ණය මුදල, වාරික ගෙවන ආකාරය අප සමග සාකච්චා කරගන්න.

සියපත පුද්ගලික ණය ඉල්ලුම් කල හැකි අරමුණු;

  • වත්කමක් මිලදී ගැනීමට
  • දේශීය හෝ විදේශීය උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා
  • නිවාඩුවක් ගත කිරීමට හෝ විදෙස් සංචාර සඳහා
  • විවාහය හෝ විශේෂ අවස්ථා සඳහා
  • සමාගමට පිළිගතහැකි වෙනත් පුද්ගලික අවශ්‍යතා සඳහා

ව්‍යාපාර ණය

ව්‍යාපාරික ඔබෙගේ ණය ගැනීමට ඇති සුදුසුකම අනුව, හැකියාව අනුව සුරැකුම් සහිතව හෝ රහිතව පහත අවශ්‍යතාවයන් සඳහා ව්‍යාපාරික ණයක් ලබාගැනීමට හැක.

  • කෙටි කාලීන ව්‍යාපාරික අවශ්‍යතා සඳහා හෝ කාරක ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතා සඳහා
  • පවතින හෝ නව ස්ථාවර වත්කම් වැඩි දියුණු කිරීමට
  • ව්‍යාපාරික පරිශ්‍රය වැඩි දියුණු කිරීමට
  • නව දේපල මිලදී ගැනීමට හෝ වත්කම් මිලදී ගැනීමට
  • වෙනත් ව්‍යාපාර අවශ්‍යතාවයන් සඳහා

අවම ණය වටිනාකම රු. 200,000.
සුරැකුම් සහිත ණය සඳහා ආපසු ගෙවීමේ කල සීමාව මස 60 කි.
ව්‍යාපාරය ආරම්භ කර වසර 3 කට වැඩි කාලයක් ව්‍යාපාරය පවත්වාගෙන ගොස් තිබිය යුතුය.
ණය අයදුම් කරන ආයතනය අවම වශයෙන් වසර 2 ක බැංකු ගිණුම් පවත්වාගෙන ගොස් තිබිය යුතුය.