උකස් අත්තිකාරම්

You are here

ඔබගේ ක්ෂණික මුල්‍ය අවශ්‍යතාවයන්ට කදිම විසදුම් රැසක් සියපත ෆිනෑන්ස් රන් ණය සේවාව ඔබ වෙත ගෙන එයි. ඔබේ රන් අභරණ වලට ඉහලම අත්තිකරම, උපරිම ආරක්ෂාව මෙන්ම, ගනුදෙනු කරුවන්ගේ පුද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කිරීම පෙරදැරි කරගත් අගනා රන් ණය සේවාවයි සියපත රන් ණය සේවාව

රන් ණය සේවාව

සියපත ෆිනෑන්ස් වෙතින් රන් භාණ්ඩ සඳහා අවම පොලී අනුපාතයක් යටතේ උපරිම අත්තිකාරමක් හිමි කර ගත හැකි රන් ණය සේවාවකි. රන් භාණ්ඩ සඳහා උපරිම ආරක්ෂාව සහ ගනු දෙනු වල රහස්‍ය භාවය ආරක්ෂා කරමින් කොටස් වශයෙන් මුදල් ගෙවීමේ අවස්ථාව මෙන්ම තම අභිමතය පරිදි ණය කාලසීමාව, අත්තිකාරම් මුදල හා පොළී අනුපාතය තීරණය කිරීමේ අවකාශය මෙම සේවාවෙන් පාරිභෝගික ඔබට හිමිකරදේ.

බිස්නස් ගෝල්ඩ් ලෝන්

ව්‍යාපාර කටයුතු වලදී හදිසි මුදල් අවශ්‍යතාවයන් ඇතිවීම සාමාන්‍ය තත්වයකි. එකී අවශ්‍යතවයන් සඳහා ක්ෂණිකව මුදල් සම්පාදනය කර ගැනීමට සියපත ෆිනෑන්ස් වෙතින් ව්‍යවසායකයන් වෙනුවෙන්ම නිර්මිත රන් ණය සේවාවයි බිස්නස් ගෝල්ඩ් ලෝන්. අවම පොළී අනුපාතයක් යටතේ ඉහලම අත්තිකාරම් මුදලක් මෙන්ම කාර්යබහුල ව්‍යාපාරික ඔබ නම් කරන වෙනත් නියෝජිතයන් දෙදෙනෙකු ලවා ගනුදෙනු කිරීමේ හැකියාව ඇතුලු ව්‍යපරිකයන් වෙනුවෙන් ප්‍රමුඛතාව ලබාදෙන සුවිශේෂී සේවාවයි බිස්නස් ගෝල්ඩ් ලෝන්