සියපත ලෝයල්ටි

You are here

සියපත ලෝයල්ටි වෙතින් ලැබෙන විශ්මිත වට්ටම් සමගින්
ඔබෙගේ මෝටර් රථය නිදහසේ පැදයන්න

 

සියපත ෆිනෑන්ස් ලෝයල්ටිකාඩ් පත ශ්‍රී ලාංකික මුල්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ විප්ලවීය වෙනසක් ඇතිකළ සුවිශේෂී පාරිභෝගික ඇගයීම් ක්‍රම වේදයයි. සියපත ෆිනෑන්ස් වෙතින් ලීසිං පහසුකමක් ලබාගත් පාරිභෝගික ඔබට සිය මෝටර් රථය අලුත් වැඩියා කිරීමේදී මතුවන වියදම් අවම කිරීමට සියපත ලෝයල්ටිකාඩ් පත මගින් පහත දැක්වෙන කාන්ඩ වල සැපයුම් කරුවන්ගෙන් වට්ටම් ලබාගත හැක. මෙය සියපත ෆිනෑන්ස් සමග ලීසිං පහසුකම් ලබාගත් ඔබට හිමිවන විශේෂිත ප්‍රතිලාභයකි.

ටයර් බැටරි රක්ෂණය සේවා ස්ථාන
ගැරෙජේ වාහන තක්සේරු කිරීම තීන්ත ආරක්ෂක උපකරණ
ලිහිසි තෙල් රියදුරු පුහුණුව කාර් ඕඩියෝ අමතර කොටස්
රථවාහන අපදා සේවා