இயக்குநர்கள் குழு

You are here

1
திரு.பி.சுமித் குமாரணதுங்க
தலைவர்
(சுயாதீன/ நிறைவேற்றதிகாரம் அற்ற இயக்குனர்)
2
திரு.றுஷங்க சில்வா
(துணைத்தலைவர்/நிறைவேற்றதிகாரம் அற்ற இயக்குனர்)
3
திரு.ஆனந்த செனெவிரத்ன
(நிறைவேற்று இயக்குனர்)
4
திரு.ஜனகன் செல்வரத்தினம்
(சுயாதீன/ நிறைவேற்றதிகாரம் அற்ற இயக்குனர்)
5
திரு.ஜயந்த ஹரிஷ்சந்ர குணவர்தன
(சுயாதீன/ நிறைவேற்றதிகாரம் அற்ற இயக்குனர்)
6
திரு.தீபால் சூரியாரச்சி
(சுயாதீனமற்ற/நிறைவேற்றதிகாரம் அற்ற இயக்குனர்)
7
திரு.ஷிரான் பெரேரா
(சுயாதீனமற்ற/நிறைவேற்றதிகாரம் அற்ற இயக்குனர்)
8
திருமதி .ஸ்ரீயானி ரணதுங்க
(சுயாதீன/ நிறைவேற்றதிகாரம் அற்ற இயக்குனர்)
9
திரு.மலிந்த திலீப பண்டார போயகொட
(சுயாதீன/ நிறைவேற்றதிகாரம் அற்ற இயக்குனர்)