இயக்குநர்கள் குழு

You are here

1
திரு. சன்ன பலன்சூரிய
( தலைவர் )
2
திரு. பிரசன்ன லால் டி அல்விஸ்
( துணைத்தலைவர் )
3
Mr. Ananda Seneviratne
Managing Director
(Executive)
4
டாக்டர் எச்.எஸ். த சொய்சா
( சார்பற்ற இயக்குனர் )
5
திரு.தாரக ரன்வல
( நிறைவேற்றல்லா இயக்குனர் )
6
திரு. பீ. எஸ். குமாரதுங்க
( நிறைவேற்றல்லா இயக்குனர் )
7
திரு. ருஷாங்க சில்வா
( நிறைவேற்றல்லா இயக்குனர் )
8
Mr. Janakan Selvaratnam
( நிறைவேற்றல்லா இயக்குனர் )
9
Mr. Jayantha Harishchandra Gunawardena
( நிறைவேற்றல்லா இயக்குனர் )