காரணிப்படுத்துதல் (பக்டரிங்)

You are here

வியாபார நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் போது ஏற்படும் நிதி தேவைகளுக்கு பணம் பெற்றிட வேண்டும். இதற்கான உடனடி தீர்வுகளை சியபத பினான்ஸ் வழங்குகிடும் காரணிப்படுத்தலின் கீழ் சிறந்ததோர் தொகையினை பெற்றிடுங்கள். இதன் அனுகூலங்கள்

இதன் கீழ் 70%-80% வரையிலான மட்டத்தில் காரணிப்படுத்துதல் முறையின் கீழ் பணம் பெற்றிட முடியும். எதிர்காலத்தில் கிடைக்கவிருக்கும் பணத்தினை பெற்று வியாபாரத்தினை நடாத்தி செல்லக்கூடியதோடு கடன் செலுத்தும் வரை காத்திருக்கத்தேவையில்லை.

இச்சேவையினை பெறக்கூடியவர்கள்:

 • வளர்ச்சியடையும் மற்றும் கடன்களில் காணப்படும் வியாபார நிறுவனங்கள்
 • வாடிக்கையாளர் பொருட்களை மொத்தமாக விற்பனை செய்யும் நிறுவனங்கள்
 • விரைவாக பழுதடையக்கூடிய பொருட்களை விற்பனை செய்யும் நிறுவனங்கள்
 • இன்வொய்ஸ்களுக்கு ஒப்பந்தங்களை மேற்கொள்ளாத நிறுவனங்கள்

எமது சேவையின் விசேட அம்சங்கள்

 • கடன் இன்வொய்ஸ்களுக்கு கடன் வசதிகளை வழங்கிடல்
 • பிற் திகதியிடப்பட்ட காசோலைகள் மற்றும் மிகப்பெரிய கடன்களின் கீழ் செயற்படும் வியாபாரங்கள்
 • பிற் திகதியிடப்பட்ட காசோலைகளுக்கான கழிவுகள்
 • நிறுவன கொடுக்கல் வாங்கல் மேற்கொள்வோரின் இரகசியம் பேணப்படல்
 • இன்வொய்ஸ் கழிவுகள்

எங்களுடன் இச்சேவையினை பெறுவதின் நன்மைகள்:

 • கடன் இன்வொய்ஸ்களுக்கு உடனடியாக பணம் பெறக்கூடியமை
 • கடனாளியின் கடன் விசாரணை மற்றும் ஒரு முறைப்படுத்தப்பட்ட சேகரிப்பு ஏற்பாட்டின் மூலம் மீள் விற்பனை மேற்பார்வை.
 • உங்கள் பணப் பாய்வூ தேவைகளுக்கு நிதி தீர்வுகள்.
 • நிபுணத்துவ மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த பணியாளர்களால் சிறந்த வாடிக்கையாளர் சேவை வழங்கப்படுகிறது.
 • வங்கி கடன்கள் போல் பிணையாளர்கள் தேவையில்லை

தடைகளற்ற நிதிசார் தீர்வுகளுக்கு எம்மை நாடுங்கள்

இப்போதே அழையுங்கள்: 011 7605605