பெருநிறுவன நிர்வாக குழு

You are here

1
Ananda Seneviratne
Managing Director
2
திரு. ரஜீவ் டி சில்வா
(முதன்மை இயக்குனர்)
3
திரு. ரோஹன திஸாநாயக்க
(வைப்புப்பிரிவு தலைவர்)
4
திரு. மத்திஷ ஹேவவிதாரன
(கிளைகள் தலைவர்)
5
திரு. பிரசாத் உடுகம்பொல
(பிரிவு தலைவர் - மனித வளம் )
6
திரு. சஜீவ தொடன்வத்த
(பிரிவு தலைவர் - அறவீடு)
7
திரு. சமன் டி சில்வா
(பிரிவு தலைவர் - கடன்)
8
Ruwan Wanniarachchi
Head of Finance
9
Mahika Rajakaruna
Head of Compliance
10
Chathura Galhena
Head of Internal Audit
11
Sanjaya Seneviratne
Head of Treasury
12
Indraka Liyanage
Head of Risk