பெருநிறுவன நிர்வாக குழு

You are here

1
Ananda Seneviratne
Managing Director
2
திரு. ரஜீவ் டி சில்வா
(முதன்மை இயக்குனர்)
3
திரு. ரோஹன திஸாநாயக்க
(வைப்புப்பிரிவு தலைவர்)
4
திரு. மத்திஷ ஹேவவிதாரன
(கிளைகள் தலைவர்)
5
திரு. பிரசாத் உடுகம்பொல
(பிரிவு தலைவர் - மனித வளம் )
6
திரு. சஜீவ தொடன்வத்த
(பிரிவு தலைவர் - அறவீடு)
7
திரு. அஜந்த குமார
(பிரிவு தலைவர் - தங்க கடன்)
8
திரு. சமன் டி சில்வா
(பிரிவு தலைவர் - கடன்)
9
Ruwan Wanniarachchi
Head of Finance
10
Damitha Girihagama
Head of Recovery
11
Mahika Rajakaruna
Head of Compliance
12
Sanjaya Seneviratne
Head of Treasury
13
Indraka Liyanage
Head of Risk
14
Chathura Galhena
Head of Internal Audit