எங்கள் வெற்றியின் தூண்கள்

இயக்குநர்கள் குழு

With a remarkable journey of many milestones of achievements and successful business growth for over a decade, Siyapatha’s excellence and upward performance is a testament to the corporate values followed and the commitment of the Board of Directors who deliver the promise, always!

Mr. Sumith Cumaranatunga

திரு. சுமித் குமாரணதுங்க

தலைவர் (சுயாதீன / நிறைவேற்றுத் தரமற்ற பணிப்பாளர்)

Mr. Cumaranatunga was the Chairman & Managing Director of the David Pieris Group of Companies, where he served for 30…

மேலும் வாசிக்க >
Mr. Ananda Seneviratne

திரு. ஆனந்த செனவிரத்தன

நிர்வாக பணிப்பாளர் (நிறைவேற்றுப் பணிப்பாளர்)

Possessing over 36 years of working experience in various local and international Institutions, Mr. Seneviratne is a fellow member of…

மேலும் வாசிக்க >
Mr. Rushanka Silva

திரு. ருஷான்க சில்வா

பிரதி தலைவர் (சுயாதீனமற்ற / நிறைவேற்றுத் தரமற்ற பணிப்பாளர்)

Mr. Rushanka Silva is a dedicated professional with a solid background in Management Accounting, Marketing, and Sales. He is an…

மேலும் வாசிக்க >
Mr. Janakan Selvaratnam

திரு. ஜனகன் செல்வரத்னம்

பணிப்பாளர் (சுயாதீனமற்ற / நிறைவேற்றுத் தரமற்ற)

Mr. Janakan Selvaratnam’s career spanning 25 years with Citibank N.A., Sri Lanka was Vice President, Head of the Local Corporate…

மேலும் வாசிக்க >
Mr. Jayanath Gunawardena

திரு. ஜயநாத் குணவர்தன

பணிப்பாளர் (சுயாதீன / நிறைவேற்றுத் தரமற்ற பணிப்பாளர்)

Mr. Jayanath Gunawardena had a distinguished career at Standard Chartered Bank, Colombo holding a number of senior managerial positions such…

மேலும் வாசிக்க >
Mr. Deepal Sooriyaarachchi

திரு. தீபால் சூரியாரச்சி

பணிப்பாளர் (சுயாதீன / நிறைவேற்றுத் தரமற்ற பணிப்பாளர்)

Mr. Deepal Sooriyaarachchi counts over 30 years experience in Sales, Advertising, Marketing, Human Resources Development and Strategy with extensive experience…

மேலும் வாசிக்க >
Mr. Shiran Perera

திரு.ஷிரான் பெரேரா

பணிப்பாளர் (சுயாதீனமற்ற / நிறைவேற்றுத் தரமற்ற)

Mr. Perera possesses over 25 years of Corporate experience in the Information Technology and Engineering Industry. Holds an Honours degree…

மேலும் வாசிக்க >
Ms. Sriyani Ranatunga

திருமதி ஸ்ரியானி ரணதுங்க

பணிப்பாளர் (சுயாதீன / நிறைவேற்றுத் தரமற்ற பணிப்பாளர்)

Ms. Sriyani Ranatunga is a fellow member of The Chartered Institute of Management Accountants, UK (FCMA-UK), Chartered Global Management Accountants…

மேலும் வாசிக்க >
Mr. Laknath Jayawickrama

Mr. Laknath Jayawickrama

பணிப்பாளர் (சுயாதீன / நிறைவேற்றுத் தரமற்ற பணிப்பாளர்)

Laknath Jayawickrama is a Governing Council Member of the Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka (CA Sri Lanka) from…

மேலும் வாசிக்க >