நம்பிக்கையானது. பாதுகாப்பானது

கடன் தரப்படுத்தல் அறிக்கை

இலங்கையின் முன்னணி நிதி நிறுவனமாக, வெளிப்படைத்தன்மை தொடர்பிலும், எமது சந்தைப் பங்குதாரர் தொடர்பிலும் நாம் அதிகளவில் கவனம் செலுத்துகின்றோம். எமது கடன் தரப்படுத்தல் அறிக்கையை இங்கே பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்!