வியாபார முழுமைத்தன்மை மற்றும் சிறப்பு

முதலீட்டாளர் தொடர்புகள்

16 வருடத்திற்கும் மேற்பட்ட கைத்தொழில் நிபுணத்துவத்தையும், 40 பில்லியன்களுக்கும் மேற்பட்ட சொத்து அடிப்படையையும், தொலைநோக்கு சிந்தனைமிக்க தலைமைத்துவத்தையும் கொண்ட சியபத ஃபினான்ஸ் நிறுவனமானது, எவரேனும் ஒரு தரப்பினர் மீது நம்பிக்கை வைத்து செயற்படக்கூடிய, ஒரே இடத்தில் அனைத்து சேவைகளையும் வழங்கக்கூடிய, இலங்கைக்குள் அமைந்துள்ள நம்பகமான நிதி மற்றும் லீசிங் கம்பனியாகும். இலங்கை மத்திய வங்கியின் (CBSL) அனுமதிப்பத்திரத்தைக் கொண்டதும், அதன் ஊடாக மேற்பார்வை செய்யப்படுவதுமான சியபத ஃபினான்ஸ் நிறுவனமானது, முதலீட்டாளர்களுக்கு உற்பத்தித்திறன்மிக்க பயன்களைப் பெற்றுக் கொடுப்பதுடன் அவர்களுடன் நிலைபேறான தொடர்புகளையும் பேணிச் செல்கிறது. உண்மையிலேயே நாம் உங்களது நம்பிக்கையும் நாணயமும் மிக்க நிதி பங்குதாரர்களாவோம்!

-வருடாந்த அறிக்கைகள்-
- இடைக்கால நிதிக் கூற்றுக்கள்

2021 நான்காவது காலாண்டின் நிதிக் கூற்றுக்கள்

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்

2021 மூன்றாவது காலாண்டின் நிதிக் கூற்றுக்கள்

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்

2021 இரண்டாவது காலாண்டின் நிதிக் கூற்றுக்கள்

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்

2021 முதலாவது காலாண்டின் நிதிக் கூற்றுக்கள்

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்

2020 நான்காவது காலாண்டின் நிதிக் கூற்றுக்கள்

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்

2020 மூன்றாவது காலாண்டின் நிதிக் கூற்றுக்கள்

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்

2020 இரண்டாவது காலாண்டின் நிதிக் கூற்றுக்கள்

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்

2020 முதலாவது காலாண்டின் நிதிக் கூற்றுக்கள்

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்

2019 நான்காவது காலாண்டின் நிதிக் கூற்றுக்கள்

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்

2019 மூன்றாவது காலாண்டின் நிதிக் கூற்றுக்கள்

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்

2019 இரண்டாவது காலாண்டின் நிதிக் கூற்றுக்கள்

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்

2019 முதலாவது காலாண்டின் நிதிக் கூற்றுக்கள்

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்

2018 நான்காவது காலாண்டின் நிதிக் கூற்றுக்கள்

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்

2018 மூன்றாவது காலாண்டின் நிதிக் கூற்றுக்கள்

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்

2018 இரண்டாவது காலாண்டின் நிதிக் கூற்றுக்கள்

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்

2018 முதலாவது காலாண்டின் நிதிக் கூற்றுக்கள்

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்

2017 நான்காவது காலாண்டின் நிதிக் கூற்றுக்கள்

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்

2017 மூன்றாவது காலாண்டின் நிதிக் கூற்றுக்கள்

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்

2017 இரண்டாவது காலாண்டின் நிதிக் கூற்றுக்கள்

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்

2017 முதலாவது காலாண்டின் நிதிக் கூற்றுக்கள்

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்

2016 நான்காவது காலாண்டின் நிதிக் கூற்றுக்கள்

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்

2016 மூன்றாவது காலாண்டின் நிதிக் கூற்றுக்கள்

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்

2016 இரண்டாவது காலாண்டின் நிதிக் கூற்றுக்கள்

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்

2016 முதலாவது காலாண்டின் நிதிக் கூற்றுக்கள்

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்

2015 நான்காவது காலாண்டின் நிதிக் கூற்றுக்கள்

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்

2015 மூன்றாவது காலாண்டின் நிதிக் கூற்றுக்கள்

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்

2015 இரண்டாவது காலாண்டின் நிதிக் கூற்றுக்கள்

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்

2015 முதலாவது காலாண்டின் நிதிக் கூற்றுக்கள்

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்

2014 நான்காவது காலாண்டின் நிதிக் கூற்றுக்கள்

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்
-திபெஞ்சர்களை வழங்குதல்-

திபெஞ்சர்களை வழங்குதல் 2020 – வெளியீடு

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்

திபெஞ்சர்களை வழங்குவதற்கான பொறுப்பு பத்திரம் 2019

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்

திபெஞ்சர்களை வழங்குவதற்கான வெளியீடு 2019

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்

திபெஞ்சர்களை வழங்குவதற்கான விண்ணப்பப்படிவம் 2017

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்

திபெஞ்சர்களை வழங்குவதற்கான வெளியீடு 2017

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்

குறைநிரப்பு பொறுப்பு பத்திரம் 2017

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்

எராட்டா திபெஞ்சர்களை வழங்குதல் 2017

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்

திபெஞ்சர்களை வழங்குவதற்கான பொறுப்பு பத்திரம் 2017

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்

திபெஞ்சர்களை வழங்குவதற்கான விண்ணப்பப்பத்திரம் 2016

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்

திபெஞ்சர்களை வழங்குவதற்கான வெளியீடு 2016

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்

திபெஞ்சர்களை வழங்குவதற்கான பொறுப்பு பத்திரம் 2016

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்

திபெஞ்சர்களை வழங்குவதற்கான வெளியீடு

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்

திபெஞ்சர்களை வழங்குவதற்கான பொறுப்பு பத்திரம்

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்
-நிறுவன சட்டங்கள் -