எமது உயர்தரமான வேலைக் கலாச்சாரமொன்று உங்களை எதிர்நோக்கிக் காத்திருக்கிறது.

தொழில் வாய்ப்புக்கள்

சியபத பினான்ஸ் கம்பனியானது, தனது ஆளணியினரை, தனது அங்கத்தவர்களான பொதுமக்களது பிரதிபலிப்புகள் எனக் கருதுவதால், அதன் மனித மூலதனத்தை விலைமதிப்பற்ற ஒரு வளமாகக் கருதுகிறது. ஊக்கபடுத்துகின்ற, தலைமைத்துவ பண்புகளில் வழிநடத்துகின்ற, மற்றும் நிலைபேறான சிறப்பைப் போலவே, திறமையுடன் பணிபுரிகின்ற உயர் ஆற்றல்களைக் கொண்டுள்ள ஆளணியினரைக் கொண்டு கட்டி எழுப்பப்பட்டுள்ள சியபத கலாச்சாரமானது, எந்தவொரு குறைவும் இன்றி இற்றைவரை மிளிர்கின்றது. நாட்டின் நம்பிக்கையான நிதிப் பங்குதாரர் என்ற ரீதியில் எமது சிறப்பான செயல் திறனானது, எமது கம்பனி எத்ததைகைய விதத்தில் பரந்து விரிந்து தனது செயற்பாடுகளை விஸ்தரித்து இயங்குகின்றது என்பதற்கு முக்கிய சாட்சியாக

Branch Manager - Valaichchenai

திணைக்களம்
உருவாக்கப்பட்ட திகதி: புத, ஆடி 24, 2024
நேர்முகப் பரீட்சையின் இயல்பு: திறந்த மட்டம்
தற்போது விண்ணப்பியுங்கள் Gold financing

Head of Business Intelligence

திணைக்களம் MIS
உருவாக்கப்பட்ட திகதி: செவ், ஆடி 16, 2024
நேர்முகப் பரீட்சையின் இயல்பு: திறந்த மட்டம்
தற்போது விண்ணப்பியுங்கள் Gold financing

Business Analyst

திணைக்களம்
உருவாக்கப்பட்ட திகதி: வியா, ஆடி 11, 2024
நேர்முகப் பரீட்சையின் இயல்பு: திறந்த மட்டம்
தற்போது விண்ணப்பியுங்கள் Gold financing

நிர்வாகி / இளைலய நிர்வாகி

திணைக்களம் Central Credit
உருவாக்கப்பட்ட திகதி: வெள், ஆடி 5, 2024
நேர்முகப் பரீட்சையின் இயல்பு: திறந்த மட்டம்
தற்போது விண்ணப்பியுங்கள் Gold financing

Management Trainees

திணைக்களம்
உருவாக்கப்பட்ட திகதி: செவ், ஆடி 2, 2024
நேர்முகப் பரீட்சையின் இயல்பு: திறந்த மட்டம்
தற்போது விண்ணப்பியுங்கள் Gold financing

Open Vacancies for New Branches (Ambalantota, Deniyaya, Homagama, Mathugama, Nelliady, Valaichchenai)

திணைக்களம்
உருவாக்கப்பட்ட திகதி:
நேர்முகப் பரீட்சையின் இயல்பு: திறந்த மட்டம்
தற்போது விண்ணப்பியுங்கள் Gold financing