எமது வெற்றியின் பாதை

விருதுகள்

பொதுமக்களுக்காக உயர்தரமான நிதிச் சேவைகளை வழங்கும் கொள்கையை நோக்காமாகக் கொண்டு தாபிக்கப்பட்டுள்ள சியபத பினான்ஸ் கம்பனியானது, நிதிசார் ரீதியில் மக்களை வலுப்படுத்தும் செயற்பாட்டில் தற்போது நம்பிக்கைமிக்க நாமத்தைக் கொண்டு விளங்குவதுடன் வாழ்க்கைக்கான ஒரு புதிய வழியையும் கொண்டுள்ளது. பல்வேறு விருதுகள் மற்றும் பாராட்டுக்களைப் பெற்றுள்ள இக்கம்பனியானது தான் பெற்றுள்ள மதிப்பு மற்றும் அங்கீகாரம், மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை முன்னேற்றுவதற்காக எடுக்கப்பட்டுள்ள புத்தாக்க செயற்பாடுகள், சிநேகபூர்வமான சேவைகள், வினைத்திறனான நிதிச் சேவைகள் என்பனவற்றை வழங்கியமைக்காக இப்பாராட்டுளும் விருதுகளும் எமக்கு அளிக்கப்பட்டன.

Sri Lanka’s Best 50 Workplaces in 2022
Best Workplaces for Millennials™ in Sri Lanka for 2022
certified as a “Great Place to Work”
Awarded in the Gold Category for modern technologies-led innovation
Gold Award for the CFT Project (Cross Functional Teams)
Winner of the Transformation Excellence category at the Finacle Innovation Awards
Best Employer Brand in Sri Lanka
Certificate of Compliance at the Annual Report Awards
Certificate of Compliance at the Annual Report Awards
Gold Award in the Specialized Leasing Company category at the Annual Report Awards
Silver Award in the Specialized Leasing Company category at the Annual Report Awards
Silver Award in the Specialized Leasing Company category at the Annual Report Awards

Sri Lanka’s Best 50 Workplaces in 2022
2022

Recognized and awarded as one of “Sri Lanka’s Best 50 Workplaces in 2022”

Best Workplaces for Millennials™ in Sri Lanka for 2022
2022

Recognized as one of the “Best Workplaces for Millennials™ in Sri Lanka for 2022.

certified as a “Great Place to Work”

Siyapatha Finance was certified as a “Great Place to Work” by Great Place To Work®, the Global Authority on Workplace Culture

Awarded in the Gold Category for modern technologies-led innovation
2023

Siyapatha IT Team awarded in the Gold Category for modern technologies-led innovation, “Digitalized Delinquency Management Process” at the Infosys Finacle Innovation Awards 2023.

Gold Award for the CFT Project (Cross Functional Teams)
2022

Siyapatha won the GOLD AWARD” for the CFT (Cross Functional Teams) Project on “Towards Green Productive Office” for the National Contest of Quality and Productivity (NCQP) 2022 held on February 21st, 2023, at BMICH, organized by the Sri Lanka Association of the Advancement of Quality and Productivity (SLAAQP).

 

 

பினக்கள் கண்டுபிடிப்பு விருதுகளில் “சிறப்பான அமைப்பு மாற்றம்” பிரிவின் வெற்றியாளர்.
2021

சியபத பினான்ஸ், “டிஜிட்டல் லீசிங் மற்றும் சூழல் சார்ந்த மெய்நிகர் உரையாடல் அடிப்படையான உள் உபயோகர் அனுபவத்தின்” முன்முயற்சிக்காக, பினக்கள் கண்டுபிடிப்பு விருது 2021 இல் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

இலங்கையின் விசேடத்துவமிக்க சேவை வழங்குனர் நாமம்
2018

உலக மனிதவள அபிவிருத்தி மாநாட்டினால் வழங்கப்பட்ட இலங்கையின் விசேடத்துவமிக்க சேவை வழங்குனர் நாமம் 2018

வருடாந்த அறிக்கை விருது வழங்கும் நிகழ்வில் வழங்கப்பட்ட இணக்கச் சான்றிதழ்
2016

இலங்கை பட்டயக் கணக்காளர் நிறுவனத்தினால் நடாத்தப்பட்ட 2016ஆம் ஆண்டிற்கான அறிக்கை விருது வழங்கும் நிகழ்வில் இணக்கச் சான்றிதழை வென்றமை.

வருடாந்த அறிக்கை விருது வழங்கும் நிகழ்வில் வழங்கப்பட்ட இணக்கச் சான்றிதழ்
2015

வருடாந்த அறிக்கை விருது வழங்கும் நிகழ்வில் வழங்கப்பட்ட இணக்கச் சான்றிதழ்

வருடாந்த அறிக்கை விருது வழங்கும் நிகழ்வில் விசேட லீசிங் கம்பனி என்ற வகுதியின் கீழ் தங்க விருது பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டது
2013

இலங்கை பட்டயக் கணக்காளர் நிறுவனத்தினால் நடாத்தப்பட்ட 2013 வருடாந்த அறிக்கை விருது வழங்கும் நிகழ்வில் விசேட லீசிங் கம்பனி என்ற வகுதியின் கீழ் தங்கம் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.

வருடாந்த விருது வழங்கும் விழாவில் விசேட லீசிங் கம்பனி என்ற வகுதியின் கீழ் வெள்ளி விருது பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.
2012

ஆம் ஆண்டு வருடாந்த அறிக்கை விருது வழங்கும் நிகழ்வில் விசேட லீசிங் கம்பனி என்ற வகுதியின் கீழ் வெள்ளி விருது பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டது

வருடாந்த விருது வழங்கும் விழாவில் விசேட லீசிங் கம்பனி என்ற வகுதியின் கீழ் வெள்ளி விருது பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.
2011

இலங்கை பட்டயக் கணக்காளர் நிறுவனத்தினால் நடாத்தப்பட்ட 2011 வருடாந்த அறிக்கை விருது வழங்கும் நிகழ்வில் விசேட லீசிங் கம்பனி என்ற வகுதியின் கீழ் வெள்ளி விருது பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.