අපගේ සාර්ථකත්වයේ ගමන් මග

සම්මාන

ජනතාව වෙනුවෙන් උසස් මූල්‍ය සේවාවන් සලසා දීමේ දැක්මක් ඇතිව පිහිටුවා ඇති සියපත ෆිනෑන්ස් සමාගම, මූල්‍යමය සවිබල ගැන්වීමේ කාර්යයෙහි ලා වර්තාමානයේ විශ්වසනීය නාමයක් වේ. විවිධ සම්මාන හා ප්‍රදානවලින් පිදුම් ලැබ අප විසින් අත් කර ගෙන ඇති ගෞරවනීය පිළිගැනීම, ජනතාවගේ ජීවන තත්වය නඟා සිටුවීම උදෙසා වන නවෝත්පාදක, පාරිභෝගික හිතකාමී සහ ඵලදායී මූල්‍ය සේවාවන් සැපයීම වෙනුවෙන් වූ අපගේ මෙහෙවර මනාව විදහා දක්වයි.

Winner of the Transformation Excellence category at the Finacle Innovation Awards
Best Employer Brand in Sri Lanka
Certificate of Compliance at the Annual Report Awards
Certificate of Compliance at the Annual Report Awards
Gold Award in the Specialized Leasing Company category at the Annual Report Awards
Silver Award in the Specialized Leasing Company category at the Annual Report Awards
Silver Award in the Specialized Leasing Company category at the Annual Report Awards

වීශිෂ්ට පරිවර්තන කාණ්ඩයේ සම්මානය - ෆිනකල් ඉන්නොවේෂන් සම්මානය
2021

ෆිනකල් ඉන්නොවේෂන් ආයතනය විසින් පවත්වන ලද 2021 ෆිනකල් ඉන්නොවේෂන් සම්මාන උළෙලේ වීශිෂ්ට පරිවර්තන කාණ්ඩයේ සම්මානය දිනා ගැනීම.

ශ්‍රී ලංකාවේ විශිෂ්ටතම සේවා යෝජක සන්නාමය
2018

ලෝක මානව සම්පත් සංවර්ධන සම්මේලනය විසින් පිරිනමන ශ්‍රී ලංකාවේ විශිෂ්ටතම සේවා යෝජක සන්නාමය 2018 දිනා ගැනීම.

අනුකූලතා සහතිකය - වාර්ෂික වාර්තා සම්මාන උළෙල
2016

ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ ආයතනය විසින් පවත්වන ලද 2016 වාර්ෂික වාර්තා සම්මාන උළෙලේ දී අනුකූලතා සහතිකයේ ජයග්‍රාහකයා බවට පත්වීම.

අනුකූලතා සහතිකය - වාර්ෂික වාර්තා සම්මාන උළෙල
2015

ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ ආයතනය විසින් පවත්වන ලද 2015 වාර්ෂික වාර්තා සම්මාන උළෙලේ දී අනුකූලතා සහතිකයේ ජයග්‍රාහකයා බවට පත්වීම.

විශේෂිත ලීසිං සමාගම් කාණ්ඩයේ රන් සම්මානය - වාර්ෂික වාර්තා සම්මාන උළෙල
2013

ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරිවරුන්ගේ ආයතනය විසින් පවත්වන ලද 2013 වාර්ෂික වාර්තා සම්මාන උළෙලේ දී විශේෂිත ලීසිං සමාගම් කාණ්ඩයේ රන් සම්මානය දිනා ගැනීම.

විශේෂිත ලීසිං සමාගම් කාණ්ඩයේ රිදී සම්මානය - වාර්ෂික වාර්තා සම්මාන උළෙල
2012

ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරිවරුන්ගේ ආයතනය විසින් පවත්වන ලද 2012 වාර්ෂික වාර්තා සම්මාන උළෙලේ දී විශේෂිත ලීසිං සමාගම් කාණ්ඩයේ රිදී සම්මානය දිනා ගැනීම.

විශේෂිත ලීසිං සමාගම් කාණ්ඩයේ රිදී සම්මානය - වාර්ෂික වාර්තා සම්මාන උළෙල
2011

ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරිවරුන්ගේ ආයතනය විසින් පවත්වන ලද 2011 වාර්ෂික වාර්තා සම්මාන උළෙලේ දී විශේෂිත ලීසිං සමාගම් කාණ්ඩයේ රිදී සම්මානය දිනා ගැනීම.