වගකිව හැකි ආයතනයක්

ආයතනික සමාජ වගකීම

සියපත ෆිනෑන්ස් සමාගම සිය ආයතනික සමාජ වගකීම් සමුදාය ඉටු කිරීමහිලා වැදගත් කාර්ය භාරයක් සිදු කරන අතර අනාගත පරපුර උදෙසා උරුම කළ යුතු සම්පත් ආරක්ෂාකර ගනිමින් අප අපගේ සියලු ව්‍යාපාරික මෙහෙයුම් කටයුතු නිරන්තරයෙන් ඒ හරහා ඒකාබද්ධ කර ගනිමින් පවත්වා ගෙන යන්නෙමු. සියපත ෆිනෑන්ස් සමාගම විසින් පුද්ගලයන්ට, පවුල්වලට, ව්‍යාපාරවලට, සමාජයට සහ පරිසරයට උපරිම මෙහෙවරක් ඉටු කිරීමට බැඳී සිටින බවට අපි සහතික වන්නෙමු.

Siyapatha Finance contributes to the development of internal access road for Badulla Sri Dhammananda Maha Vidyalaya

Siyapatha Finance contributes to the development of internal access road for Badulla Sri Dhammananda Maha Vidyalaya

Siyapatha Finance PLC made a financial contribution to the construction of the internal access road, a long-felt need of Badulla Sri Dhammananda Maha Vidyalaya, recently.

A social responsibility initiative under the patronage of the officials of Siyapatha Finance PLC, the donation cheque was handed over to the School Principal Mrs. V.A.C Nandani by Mr. Dinusha Rajamanthree, Branch Manager, Siyapatha Finance PLC, Badulla in the presence of Mr. Manjula Jayathilake, Senior Regional Manager, Mr.Rengan Balakrishnan, Regional Manager  and Mr.  Kaushika Gunasekara, Gold Financing Officer in Charge of Siyapatha Finance Badulla, and Mr. A.M. Nandasena , Vice Principal of Badulla Sri Dhammananda Maha Vidyalaya.

Siyapatha Finance introduces “Siyapathen Mihikathata”, a Corporate Social Responsibility (CSR) initiative that centers’ around Sustainable Financing

Siyapatha Finance introduces “Siyapathen Mihikathata”, a Corporate Social Responsibility (CSR) initiative that centers’ around Sustainable Financing

Siyapatha Finance PLC, a fully-owned subsidiary of Sampath Bank PLC, takes pride in announcing the commencement of a nationwide tree planting project as a key component of its Corporate Social Responsibility strategy.

This significant endeavor is being carried out in collaboration with the Finance Houses Association of Sri Lanka’s (FHA) “500,000 Tree Planting Project”. The primary ceremony organized by FHA Sir Lanka, held at Independence Square, Colombo 07, was honored by the presence of Mr. Nandalal Weerasinghe, the Governor of the Central Bank of Sri Lanka, along with Mr. Ananda Seneviratne, the Chairman of the Finance Houses Association of Sri Lanka and Mr. Romani De Silva, Chairman of the FHA Sustainability Sub Committee, including other esteemed individuals. This event coincides with the World Environmental day symbolizing the immense importance of the tree planting project, emphasizing the shared dedication towards sustainable development. The ceremony was successful with the planting of over 261,000 trees, recording the highest number of trees planted in a single day across Sri Lanka.

In line with the above, Siyapatha Finance PLC contributed its initiative named ‘Siyapathen Mihikathata’ which was simultaneously launched on June 5th, 2023, coinciding with Siyapatha Finance’s 18th anniversary. Demonstrating its unwavering dedication, Siyapatha actively engaged in this endeavor by planting more than 10,000 trees across various locations in Sri Lanka through the collective effort of the Company and the invaluable support of various stakeholders, such as universities, schools, highways, road networks, and places of worship, leveraging the extensive branch network spanning the island.

“Siyapathen Mihikathata” underscores the steadfast commitment to environmental conservation and the organization’s dedication to fostering a greener future. The Managing Director of Siyapatha Finance PLC, Mr. Ananda Seneviratne, promoted this initiative from its inception, encouraging the act of planting trees as it not only contributes to purifying the air we breathe but also plays a crucial role in the overall well-being of our planet. By absorbing carbon dioxide, trees serve as a vital agent in mitigating climate change, maintaining ecological balance, and safeguarding biodiversity. Through this initiative, Siyapatha Finance aims to address the urgent need of reducing the carbon footprint while promoting sustainable financing practices in Sri Lanka.

Siyapatha Finance PLC extends an invitation to all concerned citizens, environmental enthusiasts, and organizations to unite in this endeavor. By actively participating in tree planting activities, together we can effect tangible change and contribute to a greener and more sustainable Sri Lanka.

END

Siyapatha Finance promotes road safety awareness in Nuwara Eliya

සියපත ෆිනෑන්ස් ආයතනය නුවරඑළිය නගරයේ මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම් ප්‍රවර්ධනය කරයි

සියපත ෆිනෑන්ස් ආයතනය විසින් නුවරඑළිය නගරයේ වගකිවයුතු මාර්ග භාවිතයක් සහ අනතුරුවලින් තොර පරිසරයක් පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා මාර්ග ආරක්ෂණ සංඥා පුවරු නුවරඑළිය පොලිස් ස්ථානයට පරිත්‍යාග කරන ලදී. සියපත ෆිනෑන්ස් සමාගමේ නුවරඑළිය ශාඛා කළමණාකරු රංගන් බාලක්‍රිෂ්නන් මහතා විසින් සියපත ෆිනෑන්ස් කණ්ඩායමේ සාමාජිකයින්ගේ හා නුවරඑළිය පොලිස් ස්ථානයේ පොලිස් නිලධාරීන්ගේ ද සහභාගීත්වයෙන් නුවරඑළිය ජ්‍යේෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි උඩුගමසූරිය මහතා වෙත මෙම මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ සංඥා පුවරු භාර දෙන ලදී.

Siyapatha Finance promotes road safety awareness in Ratnapura

සියපත ෆිනෑන්ස් ආයතනය රත්නපුර නගරයේ මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම ප්‍රවර්ධනය කරයි

සියපත ෆිනෑන්ස් ආයතනය විසින් රත්නපුර නගරයේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා වගකිවයුතු මාර්ග භාවිතයක් සහ අනතුරුවලින් තොර පරිසරයක් පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහාත් මාර්ග ආරක්ෂණ සංඥා පුවරු රත්නපුර පොලිස් ස්ථානයට පරිත්‍යාග කරන ලදී. සියපත ෆිනෑන්ස් ආයතනයේ ජ්‍යේෂ්ඨ ප්‍රාදේශීය කළමනාකාර බණ්ඩාර මැදගොඩ මහතා විසින් සියපත ෆිනෑන්ස් කණ්ඩායමේ සාමාජිකයින්ගේද සහභාගීත්වයෙන් රත්නපුර මූලස්ථාන පොලිස් පරීක්ෂක එම්. ගයාන් බුද්ධික මහතා සහ රත්නපුර පොලිසියේ ස්ථානාධිපති දිල්රුක් සංජීව මහතා වෙත මෙම මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ සංඥා පුවරු භාර දෙන ලදී.

Siyapatha Finance promotes road safety awareness in Katugastota

සියපත ෆිනෑන්ස් ආයතනය කටුගස්තොට නගරයේ මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම ප්‍රවර්ධනය කරයි

සියපත ෆිනෑන්ස් ආයතනය විසින් කටුගස්තොට නගරයේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා වගකිවයුතු මාර්ග භාවිතයක් සහ අනතුරුවලින් තොර පරිසරයක් පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහාත් මාර්ග ආරක්ෂණ සංඥා පුවරු කටුගස්තොට පොලිස් ස්ථානයට පරිත්‍යාග කරන ලදී. සියපත ෆිනෑන්ස් සමාගමේ ප්‍රාදේශීය කළමනාකාර රසික රත්නායක මහතා විසින් සියපත ෆිනෑන්ස් කණ්ඩායමේ සාමාජිකයින්ගේද සහභාගීත්වයෙන් කටුගස්තොට පොලිසි ස්ථානාධිපති ඒ.ඩබ්.පී රසික සම්පත් මහතා වෙත මෙම මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ සංඥා පුවරු භාර දෙන ලදී.

Siyapatha Finance promotes road safety awareness in Anuradhapura

සියපත ෆිනෑන්ස් ආයතනය අනුරාධපුර නගරයේ මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම ප්‍රවර්ධනය කරයි

සියපත ෆිනෑන්ස් ආයතනය විසින් අනුරාධපුර නගරයේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා වගකිවයුතු මාර්ග භාවිතයක් සහ අනතුරුවලින් තොර පරිසරයක් පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහාත් මාර්ග ආරක්ෂණ සංඥා පුවරු අනුරාධපුර පොලිස් ස්ථානයට පරිත්‍යාග කරන ලදී. සියපත ෆිනෑන්ස් ආයතනයේ ජ්‍යේෂ්ඨ ප්‍රාදේශීය කළමනාකාර මංජුල ජයතිලක, ප්‍රාදේශීය කළමනාකාර අනුරාධ දේශප්‍රිය යන මහත්වරුන් සියපත ෆිනෑන්ස් කණ්ඩායමේ සාමාජිකයින්ගේද සහභාගීත්වයෙන් මෙම මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ සංඥා පුවරු අනුරාධපුර රථවාහන අංශයේ ස්ථානාධිපති ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක සේනක මහතා සහ උප පොලිස් පරීක්ෂක නිශංක මහතා වෙත භාරදෙන ලදී.

Siyapatha Finance donates an ICU bed to the Divisional Hospital of Sainthamaruthu

සියපත ෆිනෑන්ස් ආයතනය සයින්දමරුදු ප්‍රාදේශීය රෝහලේ දැඩි සත්කාර ඒකකය සඳහා ඇඳක් පරිත්‍යාග කරයි

“හුස්ම පොදක්” ජාතික රෝහල් ප්‍රජා සත්කාර මාලාවේ 11 වැනි ව්‍යාපෘතිය ලෙස අපි පසුගියදා සයින්දමරුදු ප්‍රාදේශීය රෝහලේ දැඩි සත්කාර ඒකකය වෙත ඇඳක් පරිත්‍යාග කළෙමු. මෙම අවස්ථාව සඳහා සියපත මුල්‍ය ආයතනයේ ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු මොහොමඩ් ප්‍රිම්සාත් මහතා, සයින්දමරුදු ප්‍රාදේශීය රෝහලේ DMO වෛද්‍ය එම්.එච්.කේ. සනුස් මහතා හා සියපත ෆිනෑන්ස් ආයතනයේ හා එම රෝහලේ සාමාජික සාමාජිකාවන් සහභාගී වන ලදී.

Siyapatha Finance promotes road safety awareness in Kiribathgoda

සියපත ෆිනෑන්ස් ආයතනය කිරිබත්ගොඩ නගරයේ මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම් ප්‍රවර්ධනය කරයි

සියපත ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී ආයතනය විසින් කිරිබත්ගොඩ නගරයේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා වගකිවයුතු මාර්ග භාවිතයක් සහ අනතුරුවලින් තොර පරිසරයක් පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහාත් මාර්ග ආරක්ෂණ සංඥා පුවරු කිරිබත්ගොඩ පොලිස් ස්ථානයට පරිත්‍යාග කරන ලදී. සියපත ෆිනෑන්ස් ලීසිං සහ ණය අංශයේ ප්‍රධානී හිශාම් සියාද් මහතා විසින් සියපත ෆිනෑන්ස් කණ්ඩායමේ සාමාජිකයින්ගේද සහභාගීත්වයෙන් කිරිබත්ගොඩ පරිපාලන පොලිස් ප්‍රධානී සී.අයි පතිරණ මහතා වෙත මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ සංඥා පුවරු භාර දෙන ලදී.

Siyapatha Finance donates an ICU bed to the District General Hospital of Avissawella

සියපත ෆිනෑන්ස් ආයතනය අවිස්සාවේල්ල දිස්ත්‍රික් මහ රෝහලේ දැඩි සත්කාර ඒකකය සඳහා ඇඳක් පරිත්‍යාග කරයි

“හුස්ම පොදක්” ජාතික රෝහල් ප්‍රජා සත්කාර මාලාවේ 10 වැනි ව්‍යාපෘතිය ලෙස අපි පසුගියදා අවිස්සාවේල්ල දිස්ත්‍රික් මහ රෝහලේ දැඩි සත්කාර ඒකකය වෙත ඇඳක් පරිත්‍යාග කළෙමු. මෙම අවස්ථාව සඳහා සියපත ෆිනෑන්ස් ලීසිං සහ ලෝන් අංශයේ ප්‍රධානී හිෂාම් සියාද් මහතා හා එම ආයතනයේ අවදානම් කළමනාකරණය පිළිබඳ ප්‍රධානී ඉන්ද්‍රක ලියනගේ මහතා මෙන්ම අවිස්සාවේල්ල රෝහලේ වෛද්‍ය එසඳ එල්ලාවල මහතා හා සියපත ෆිනෑන්ස් ආයතනයේ හා එම රෝහලේ සාමාජික සාමාජිකාවන් සහභාගී වන ලදී.

SIYAPATHA FINANCE PROMOTES ROAD SAFETY AWARENESS IN Matale

සියපත ෆිනෑන්ස් ආයතනය මාතලේ නගරයේ මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම ප්‍රවර්ධනය කරයි

සියපත ෆිනෑන්ස් ආයතනය විසින් මාතලේ නගරය තුළ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම අරමුණුකර ගනිමින් වගකිවයුතු මාර්ග භාවිතය සහ අනතුරුවලින් තොර පරිසරයක වැදගත්කම පිළිබඳ ජනතාවට දැනුවත් කිරීම සඳහා මාර්ග ආරක්ෂණ සංඥා පුවරු මාතලේ පොලිස් ස්ථානය වෙත පසුගිය දා පරිත්‍යාග කිරීම සිදු කරන ලදී. සියපත ෆිනෑන්ස් ආයතනයේ ලීසිං සහ ණය ප්‍රධානී හිෂාම් සියාඩ් මහතා විසින් මාර්ග ආරක්ෂණ සංඥා පුවරු සියපත ආයතනයේ නිලධාරී මහත්ම මහත්මීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් මාතලේ රථ වාහන අංශයේ ස්ථානාධිපති මංජුල අබේකෝන් මහතා වෙත පරිත්‍යාග කරන ලදී.

SIYAPATHA FINANCE DONATES an ICU Bed to the Divisional Hospital of Weligama

සියපත ෆිනෑන්ස් ආයතනය විසින් වැලිගම දිස්ත්‍රික් රෝහලේ දැඩි සත්කාර ඒකකය සඳහා ඇඳක් පරිත්‍යාග කරයි

“හුස්ම පොදක්” ජාතික රෝහල් ප්‍රජා සත්කාර මාලාවේ නම වැනි ව්‍යාපෘතිය ලෙස පසුගිය දින වැලිගම ප්‍රාදේශීය රෝහලේ දැඩි සත්කාර ඒකකයට අවශ්‍ය ඇඳක් පරිත්‍යාග කිරීම සියපත ෆිනෑන්ස් ආයතනයේ කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂක ආනන්ද සෙනවිරත්න මහතා, වැලිගම ප්‍රාදේශීය රෝහලේ දිසා වෛද්‍ය නිලධාරී වෛද්‍ය ප්‍රදීප් මහතා මෙන්ම සියපත ආයතනයේ හා එම රෝහලේ නිලධාරී මහත්ම මහත්මීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්විණි.

SIYAPATHA FINANCE DONATES Two Instrumental Trolleys to the Base Hospital of Homagama

සියපත ෆිනෑන්ස් විසින් හෝමාගම මූලික රෝහල් උපකරණ ට්‍රොලි දෙකක් පරිත්‍යාග කරනු ලබයි.

“හුස්ම පොදක්” ජාතික රෝහල් ප්‍රජා සත්කාර මාලාවේ අට වන ව්‍යාපෘතිය ලෙස සියපත ෆිනෑන්ස් ආයතනය විසින් පසුගියදා හෝමාගම මූලික රෝහලට ට්‍රොලි දෙකක් පරිත්‍යාග කිරීම සියපත ෆිනෑන්ස් ආයතනයේ ප්‍රධාන මෙහෙයුම් නිලධාරී රජීව් ද සිල්වා මහතා, ප්‍රධාන මානව සම්පත් කළමනාකරණ නිලධාරී ප්‍රසාද් උඩුගම්පොළ මහතා මෙන්ම හෝමාගම මූලික රෝහලේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය ජනිත් හෙට්ටිආරච්චි මහතා ද සියපත ෆිනෑන්ස් ආයතනයේ සහ රෝහලේ සාමාජික සාමාජිකාවන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් සිදු කරන ලදී.

SIYAPATHA FINANCE DONATES AN ICU BED TO Divisional Hospital of Katugahahena

සියපත ෆිනෑන්ස් විසින් කටුගහහේන ප්‍රාදේශීය රෝහලේ දැඩි සත්කාර ඒකකය සඳහා ඇඳක් පරිත්‍යාග කරනු ලබයි.

"හුස්ම පොදක්" ජාතික රෝහලේ ප්‍රජා සත්කාර මාලාවේ හත්වැනි ව්‍යාපෘතිය ලෙස කටුගහහේන ප්‍රාදේශීය රෝහලට දැඩි සත්කාර ඇඳක් පරිත්‍යාග කිරීම පසුගියදා සියපත ෆිනෑන්ස් ආයතනයේ ප්‍රධාන අලෙවි නිලධාරී මතීෂ හේවාවිතාරණ මහතා, කටුගහහේන ප්‍රාදේශීය රෝහලේ ප්‍රධාන වෛද්‍ය නිලධාරී රංජිත් දිසානායක මහතා හා සියපත ෆිනෑන්ස් ආයතනයේ සහ රෝහල් සාමාජික සාමාජිකාවන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් සිදු කරන ලදී.

Siyapatha Finance donates Two Function Beds to District General Hospital of Vavuniya

සියපත ෆිනෑන්ස් වවුනියා දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල සඳහා දිවිත්ව මෙහෙයුම් ඇඳන් පරිත්‍යාග කරයි.

"හුස්ම පොදක්" ජාතික රෝහල් ප්‍රජා සත්කාර වැඩසටහන් මාලාවේ හයවන ව්‍යාපෘතිය ලෙස අප පසුගිය දින වවුනියාව දිස්ත්‍රික් මහ රෝහලේ දැඩි සත්කාර ඒකකය වෙත ( Two Function) ඇඳන් දෙකක් පරිත්‍යාග කරනු ලැබුවේ සියපත ෆිනෑන්ස් ලීසිං සහ ණය අංශයේ ප්‍රධානී හිෂාම් සියාඩ් මහතා හා වවුනියා දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල් අධ්‍යක්ෂක වෛද්‍ය කේ රාහුලන් මහතා මෙන්ම සියපත ෆිනෑන්ස් වවුනියා ශාඛාවේ හා වවුනියා දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල් සේවක මණ්ඩලයේ සහභාගීත්වයෙනි.

Siyapatha Finance donates an ICU bed to the Teaching Hospital of Anuradhapura

සියපත ෆිනෑන්ස් විසින් අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහලේ දැඩි සත්කාර ඒකකය සඳහා ඇඳක් පරිත්‍යාග කරනු ලබයි.

"හුස්ම පොදක්" ජාතික රෝහල් ප්‍රජා සත්කාර වැඩසටහන් මාලාවේ පස්වන ව්‍යාපෘතිය ලෙස අප අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහල සඳහා දැඩි සත්කාර ඒකකයට ඇඳක් පරිත්‍යාග කරනු ලැබුවේ සියපත ෆිනෑන්ස් අය කිරීම් අංශ ප්‍රධානී තිලක් අධිකාරී මහතා, අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහල් වෛද්‍ය අමල් විජේරත්න මහතා මෙන්ම සියපත ෆිනෑන්ස් අනුරාධපුර ශාඛාවේ හා අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහල් සේවක මණ්ඩලයේ සහභාගීත්වයෙනි.

Siyapatha Finance donates an ICU bed to the Divisional Hospital of Atharagalla, Galgamuwa

සියපත ෆිනෑන්ස් විසින් ගල්ගමුව අතරගල්ල ප්‍රාදේශීය රෝහලේ දැඩි සත්කාර ඒකකයට ඇඳක් පරිත්‍යාග කරයි.

"හුස්ම පොදක්" ජාතික රෝහල් ප්‍රජා සත්කාර වැඩසටහන් මාලාවේ සිව්වන ව්‍යාපෘතිය ලෙස අප පසුගිය දින සියපත ෆිනෑන්ස් ආයතනයේ අය කිරීම් අංශ ප්‍රධානී තිලක් අධිකාරී මහතා, ගල්ගමුව අතරගල්ල ප්‍රාදේශීය රෝහලේ වෛද්‍ය සමීර බණ්ඩාර යන මහත්වරුන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් ගල්ගමුව අතරගල්ල ප්‍රාදේශීය රෝහලේ දැඩි සත්කාර ඒකකයට ඇඳක් පරිත්‍යාග කරන ලදී. මෙම වැඩසටහන සඳහා ගල්ගමුව අතරගල්ල ප්‍රාදේශීය රෝහල් සේවක මණ්ඩලය හා සියපත ෆිනෑන්ස් ආයතනයේ සේවක මහත්ම මහත්මීන් සහභාගී විය.

Siyapatha Finance donates an ICU bed to the District General Hospital of Gampaha

සියපත ෆිනෑන්ස් ආයතනය විසින් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක මහ රෝහලේ දැඩි සත්කාර ඒකකය වෙත ඇදන් පරිත්‍යාග කරන ලදී

හුස්ම පොදක්, ජාතික රෝහල් ප්‍රජා සත්කාර මාලාවේ තෙවෙනි ව්‍යාපෘතිය ලෙස අප ගම්පහ දිස්ත්‍රික් මහ රෝහලේ දැඩි සත්කාර ඒකකය වෙත ෂක්‍ඹ ඇඳක් පරිත්‍යාග කිරීම පසුගියදා සිදුකෙරුනේ සියපත ෆිනෑන්ස් ආයතනයේ ප්‍රධාන මානව සම්පත් නිලධාරී ප්‍රසාද් උඩුගම්පොළ මහතාල ගම්පහ දිස්ත්‍රික් මහ රෝහලේ අධ්‍යක්ෂක සමන් පතිරන මහතා මෙන්ම එම රෝහලේ සහ ගම්පහ සියපත ශාඛාවේ නිලධාරී මහත්ම මහත්මීන්ගේ සහභාගිත්වයෙනි

Siyapatha Finance donates medical equipment to the District General Hospital of Matale

සියපත ෆිනෑන්ස් ආයතනය විසින් මාතලේ දිස්ත්‍රික්ක මහ රෝහල වෙත වෛද්‍ය උපකරණ පරිත්‍යාග කරන ලදී

හුස්ම පොදක්, ජාතික රෝහල් ප්‍රජා සත්කාර මාලාවේ දෙවන අදියර ලෙස අප Bed Pulse Oximeter යන්ත්‍රයක් පසුගියදා මාතලේ මහ රෝහල වෙත පරිත්‍යාග කරනු ලැබුවේ සියපත ප්‍රධාන අලෙවිකරණ නිලධාරී මතීෂ හේවාවිතාරණ මහතාල වෛද්‍ය චමින්ද ධර්මදාස මහතා සහ සියපත මාතලේ ශාඛාවේ සහ මාතලේ මහ රෝහලේ නිලධාරී මහත්ම මහත්මීන්ගේ සහභාගිත්වයෙනි

Siyapatha Finance donates an ICU bed and Wall Oxygen Regulators to the District General Hospital of Kegalle

සියපත ෆිනෑන්ස් ආයතනය විසින් කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්ක මහ රෝහලේ දැඩි සත්කාර ඒකකය වෙත ඇදන් සහ ඔක්සිජන් ලබා දීමේ උපකරණ පරිත්‍යාග කරන ලදී

සියපත ෆිනෑන්ස් ආයතනයේ ,හුස්ම පොදක්, ප්‍රජා සත්කාර වැඩසටහන මඟින් කොවිඩ්-19 වසංගත සමයේ ශ්‍රී ලංකාව පුරා පිහිටි රෝහල් වෙත අත්‍යාවශ්‍ය සෞඛ්‍ය උපකරණ ලබා දීමේ වැඩසටහනක් ආරම්භ කරන ලදීග එහිදී එම ප්‍රජා සත්කාර වැඩසටහන් මාලාවේ පළමු අදියර ලෙස අප විසින් ෂක්‍ඹ ඇඳක්ල වෝල් ඔක්සිජන් රෙගියුලේටර්ස් කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල වෙත ප්‍රදානය කරනු ලැබූ අතර එම අවස්ථාව සඳහා සියපත ෆිනෑන්ස් ආයතනයේ කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂක ආනන්ද සෙනවිරත්න මහතාල කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් මහ රෝහලේ අධ්‍යක්ෂිකා වෛද්‍ය මිහිරි ප්‍රියන්ගනී මහත්මිය ඇතුළුව කෑගල්ල සියපත ශාඛාවේ නිලධාරී මහත්ම මහත්මීන් සහභාගී වියග එමෙන්ම මේ උතුම් සත්කාරය සඳහා අපට සහය දැක්වූ සියපත ෆිනෑන්ස් ආයතනයේ පරිත්‍යාගශීලී නිලධාරී මහත්ම මහත්මීන් හට අපගේ ගෞරවණීය ප්‍රණාමය මේ මොහොතේදී පුදකර සිටිමු

Siyapatha Finance donates Canopy tents to Sainthamaruthu Police Station

සියපත ෆිනෑන්ස් ආයතනය සායින්දමරුදු පොලීස් ස්ථානය වෙත ආරක්ෂක කුඩාරම් ප්‍රදානය කරයි

මෙම අභියෝගාත්මක කාල සීමාවේදී රටේ සියලුම මහජනතාව ආරක්ෂා කිරීමට ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ සුවිශේෂී කැපවීම හා වටිනාකම හොඳින් හඳුනා ගැනීමට සියපත ෆිනෑන්ස් ඡඛක්‍ ආයතනයේ අපට හැකිවියග මෙම ප්‍රයත්නය අගය කිරීමේ අරමුණින් සායින්දමරුදු ප්‍රදේශයේ මාර්ග දෙපස පිහිටි පොලිස් මුරපොළවල් සඳහා කැනපි කූඩාරම් ලබා දීමට අප කටයුතු කරන ලදීග එහිදී සියපත ෆිනෑන්ස් ආයතනයේ සහකාර ප්‍රාදේශීය කළමනාකාර මොහොමඩ් ප්‍රිම්සාත් මහතා සහ සායින්දමරුදු ශාඛාවේ කළමනාකාර මොහොමඩ් ෆරීහ් මහතා විසින් සියපත ෆිනෑන්ස් මූල්‍ය ආයතනයේ නිලධාරීන්ගේ ද සහභාගිත්වය ඇතිව මෙම කැනපි කූඩාරම් සායින්දමරුදු පොලිස් ස්ථානයේ ස්ථානාධිපති සුලෙයිමා සම්සුදීන් මහතා වෙත භාර දෙන ලදී

Siyapatha facilitates the improvement of educational infrastructure at St. Rogus Primary School Chilaw

සියපත ෆිනෑන්ස් ආයතනය ශාන්ත රොගුස් ප්‍රාථමික පාසලේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමේ සත්කාරය සඳහා දායක වෙයි

යහපත් අනාගතයක පදනම විධිමත් අධ්‍යාපනය බව සියපත ෆිනෑන්ස් අපගේ විශ්වාසයයිග දරුවන් 700ක් පමණ අධ්‍යාපනය ලබන හලාවත අඹකඳවිල ශාන්ත රොගුස් ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ අධ්‍යාපන ගුණාත්මක භාවය ඉහළ නැංවීමේ අරමුණින් සියපත ෆිනෑන්ස් ආයතනය එකී පාසලේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමේ සත්කාරය සඳහා දායක වෙන ලදීග හලාවත සියපත ෆිනෑන්ස් ශාඛා කළමනාකාර මිලාන් වර්ණකුලසූරිය මහතා හා පාසල් විදුහල්පති කැලුම් ප්‍රියදර්ශන මහතා විසින් වැඩසටහන් සමාරම්භය සනිටුහන් කරන ලදී

Marking its 4th anniversary, the Galle Branch of Siyapatha Finance donates to the Cancer Society of the Karapitiya Teaching Hospital

සියපත ෆිනෑන්ස් ගාල්ල ශාඛාවේ 4 වන සංවත්සරය නිමිත්තෙන් කරාපිටිය ශික්ෂණ රෝහලේ පිළිකා අංශය වෙත සෞඛ්‍ය උපකරණ පරිත්‍යාග කිරීම.

මානුෂිය සමාජ සත්කාරයක් ලෙස සලකමින් ආයතනික සමාජ වගකීම් සපුරාලීම උදෙසාල සියපත ෆිනෑන්ස් ආයතනයේ ගාල්ල ශාඛාව තම 4 වන සංවත්සරය නිමිති කොටගෙන ගාල්ල කරාපිටිය ශික්ෂණ රෝහලේ පිළිකා සංගමය වෙත අත්‍යවශ්‍ය සෞඛ්‍ය උපකරණ පරිත්‍යාග කරන ලදීග මිට සමගාමිව එම රෝහලේ පිළිකා රෝගීන් උදෙසා එදින දහවල් දානය පිළියෙළ කොට ලබා දීමට ශාඛා කළමනාකරු ඇතුළු සේවක මඩුල්ල කටයුතු කරනු ලැබිය.

Donation of IT equipment to the Newbridge Boys’ House

නිව් බ්‍රිජ් ළමා නිවාසයට තොරතුරු තාක්ෂණ උපකරණ කට්ටල පරිත්‍යාග කිරීම

අප අපගේ අනාගත පරම්පරාවේ අධ්‍යාපනයට ප්‍රමුඛතාවය දෙන හෙයින්, වේවැල්දෙනියේ පිහිටි නිව් බ්‍රිජ් පිරිමි නිවාසයට පරිගණක සහ වෙනත් තොරතුරු තාක්ෂණ උපකරණ කට්ටල පරිත්‍යාග කිරීම සඳහා මූලිකත්වය ගත්තෙමු. විශේෂයෙන් කොවිඩ් -19 වසංගත තත්ත්වය තුළ අන්තර්ජාලය හරහා මාර්ගගතව පහසුවෙන් ඉගෙනීමේ කටයුතුවල නිරත වීමට සිසුන්ට මෙමගින් අවස්ථාව ලැබිණි.

Donation of Computers for Thissamaharama Maha Vidyalaya

තිස්සමහරාම මහ විදුහල සඳහා පරිගණක යන්ත්‍ර පරිත්‍යාග කිරීම

තිස්සමහරාම මහ විදුහලේ 1 වන ශ්‍රේණියේ සිට 13 වන ශ්‍රේණිය දක්වා ඉගෙනුම ලබන 1500 කට අධික සිසුන් උදෙසා නව තාක්‍ෂණය සමඟ ඉදිරියට යාමේ අරමුණ පෙරදැරිව එම පාසලට පරිගණක පරිත්‍යාග කිරීමේ මෙහෙවරට අප ආයතනය සතුටින් දායක වුනෙමු.

Donation of Computers for Erabadda Vidyalaya, Keppetipola

කැප්පෙටිපොල, එරබැද්ද විදුහල සඳහා පරිගණක උපකරණ ලබා ගැනීම උදෙසා මූල්‍ය ආධාර ලබාදීම

එරබැද්ද විදුහල 6 වන ශ්‍රේණියේ සිට 11 වන ශ්‍රේණිය දක්වා ඉගෙනුම ලබන පාසලේ සිසුන් 62 දෙනෙකුගෙන් යුත් පාසලක් වන අතර එම සිසුන් හට පරිගණක යන්ත්‍ර ලබා ගැනීමෙහි ලා මූල්‍ය ආධාර අප ආයතනය විසින් ලබා දුන්නෙමු.