අප අමතන්න

නවතම ක්ෂේත්‍ර ප්‍රවනතා සහ සියපත ෆිනෑන්ස් හි අපගේ තොරතුරු පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කිරීමට අප කැමැත්තෙමු. එබැවින්, විමසීම් පෝරමය සහ අදාළ සම්බන්ධතා අංක හරහා අප අමතන්න.

Contact us
ලියාපදිංචි කාර්යාලය
110, ශ්‍රීමත් ජේම්ස් පීරිස් මාවත,
කොළඹ 02,
ශ්‍රී ලංකාව

Head Office
Siyapatha Finance PLC, Siyapatha Tower, 111, Dudley Senanayake Mawatha, Colombo 08.
Contact us
Contact us
0117 605 605
0777 605 605
සේවාදායක සබඳතා
Contact us
0117581333
(Operating hours: Monday to Friday - 8.30 a.m to 4.30 p.m)

Contact us
අප වෙත ළඟා වන්න

කඩිනම් විමසුම්

අපි ඔබේ අදහස් අගය කරමු. ඔබගේ සියලු විමසීම් සඳහා කරුණාකර අප වෙත පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. අපි හැකි ඉක්මනින් ඔබව සම්බන්ධ කර ගන්නෙමු.

  Kilinochchi

  No. 317, Kaka kadai Junction, A 9 Road ,Kilinochchi
  Phone: 021 7 605 625
  Fax: 021 7 605 626

  Manager: Pakeerathan Jeyaramu
  Mobile: 0772188139

  Polonnaruwa

  NO 804 , Main Street, Kaduruwela, Polonnaruwa
  Phone: 0277 605 615
  Fax: 0277 605 616

  Manager: Wasantha Weerapola
  Mobile: 076 277 0257

  Nawam Mawatha

  No. 46/12, Sayuru Sevana, Nawam Mawatha, Colombo 02.
  Phone: 0117 605 835
  Fax: 0117 605 836

  Manager: Ms. Ayodhya Galappaththi
  Mobile: 077 365 1080

  Head Office

  Siyapatha Finance PLC, Siyapatha Tower, 111, Dudley Senanayake Mawatha, Colombo 08.
  Phone: 0117 605 605
  Fax: 0117 605 606
  / 0117 605 604
  / 0117 605 627

  Manager: Hiroshi Gunathilake
  Mobile: 779822508

  Katugasthota

  No. 274/A, Katugasthota Rd, Kandy
  Phone: 0817 605 605
  Fax: 0817 605 606

  Manager: Bathiya Wimalaratne
  Mobile: 773090306

  Matara

  No.5B,Hakmana Road,Matara
  Phone: 0417 605 605
  Fax: 0417 605 606

  Manager: Janaka Kumara
  Mobile: 774700964

  Ampara

  No. 32 , D S Senanayake Street , Ampara
  Phone: 0637 605 605
  Fax: 0637 605 606

  Manager: Ashoka Rupasinghe
  Mobile: 773611088

  Nuwara-Eliya

  No. 28 , Kandy Road, Nuwara eliya
  Phone: 0527 605 605
  Fax: 0527 605 606

  Manager: Rengan Balakrishnan
  Mobile: 774247222

  Negombo

  No. 287, Main Street , Negombo
  Phone: 0317 605 605
  Fax: 0317 605 606

  Manager: Tharaka Diwantha
  Mobile: 767927169

  Kurunegala

  No. 254C, Colombo Road , Kurunegala
  Phone: 0377 605 605
  Fax: 0377 605 606

  Manager: Thilanka Arambepola
  Mobile: 741198356

  Peliyagoda

  No.304, Negombo Road, Peliyagoda
  Phone: 0117 605 625
  Fax: 0117 605 626

  Manager: Chamith Benthotage
  Mobile: 771100088

  Nugegoda

  No. 189 , Stanley Thilakarathne Mawatha, Nugegoda
  Phone: 0117 605 680
  Fax: 0117 605 675

  Manager: Gayan Wanninayake
  Mobile: 778391076

  Sainthamaruthu

  No.1610, Main Street, Sainthamaruthu
  Phone: 0677 605 605
  Fax: 0677 605 606

  Manager: Mohamed Fareeh
  Mobile: 777888061

  Anuradhapura

  No. 213/4,Maithreepala Senanayaka Mawatha,Anuradhapura
  Phone: 0257 605 605
  Fax: 0257 605 606

  Manager: Duminda Manjula
  Mobile: 771634003

  Rathnapura

  No. 186, Main Street Rathnapura
  Phone: 0457 605 605
  Fax: 0457 605 606

  Manager: Lalith Rathnasiri
  Mobile: 774800525

  Kegalle

  No. 137, Kandy Road , Kegalle
  Phone: 0357 605 605
  Fax: 0357 605 606

  Manager: Ananda Jayakodi
  Mobile: 772652881

  Kuliyapitiya

  No. 50/52, Kurunegala road , Kuliyapitiya
  Phone: 0377 605 615
  Fax: 0377 605 616

  Manager: Mihiran Herath
  Mobile: 772722546

  Vavuniya

  No. 156 , Bazaar Street , Vavuniya
  Phone: 0247 605 605
  Fax: 0247 605 606

  Manager: Jesintharan Magavanan
  Mobile: 764456951

  Kurunegala Metro

  No. 36, Negombo Road, Kurunegala
  Phone: 0377 605 625
  Fax: 0377 605 626

  Manager: Sandaruwan Somaratne
  Mobile: 777144347

  Kandy

  No.28, Hill Street , Kandy
  Phone: 081 7605 625
  Fax: 081 7605 626

  Manager: Mr. Dhanushka Dharmadasa
  Mobile: 773661165

  Kalmunai

  No. 172/4,  Batticaloa Rd, Kalmunai
  Phone: 0677 605 625
  Fax: 0677 605 626

  Manager: Mohamed Faiz
  Mobile: 771560386

  Avissawella

  No. 20, Rathnapura Road , Avissawella
  Phone: 0367 605 605
  Fax: 0367 605 606

  Manager: Gayan Kamaljith
  Mobile: 076 717 4624

  Batticaloa

  No. 257,259 , Trinco Road, Batticoloa
  Phone: 0657 605 605
  Fax: 0657 605 606

  Manager: Thangarajah Prabakaran
  Mobile: 775508032

  Gampaha

  No. 3A, Mangala Road , Gampaha
  Phone: 0337 605 605
  Fax: 0337 605 606

  Manager: Kusal Gunawardhane
  Mobile: 774774355

  Kalutara

  No. 169, 169/1/1 Main Street , Kalutara.
  Phone: 0347 605 605
  Fax: 0347 605 606

  Manager: Dilum Jayasekara
  Mobile: 772919905

  Trincomalee

  No. 273/A, 273/1/1, Central Road, Trincomalee
  Phone: 0267 605 605
  Fax: 0267 605 606

  Manager: Dinesh Eranda
  Mobile: 772317569

  Wellawatte

  No. 226, Galle Road, Wellawatte
  Phone: 0117 605 205
  Fax: 0117 605 206

  Manager: Udara Piyumal
  Mobile: 772203527

  Galle

  No. 27, Old Matara Road, Pettigala Watte , Galle
  Phone: 0917 605 605
  Fax: 0917 605 606

  Manager: Prabhath Niroshan
  Mobile: 775778214

  Panadura

  No. 414,Galle Road, Panadura
  Phone: 0387 605 605
  Fax: 0387 605 606

  Manager: Priyanka Kumara
  Mobile: 778737987

  Kiribathgoda

  No 211/1/1, Kandy Road,Kiribathgoda
  Phone: 0117 605 405
  Fax: 0117 605 406

  Manager: Dileepa Saparamadu
  Mobile: 740241838

  Maharagama

  No 137, Piliyandala Road, Maharagama
  Phone: 0117 605 855
  Fax: 0117 605 856

  Manager: Gihan Buddhika
  Mobile: 772 602 493

  Wattala

  No : 540, Negombo Road, Wattala
  Phone: 0117 605 305
  Fax: 0117 605 306

  Manager: Layantha Wickramaarachchi
  Mobile: 774209129

  Hatton

  No. 07 , Circular Road ,Hatton
  Phone: 0517 605 605
  Fax: 0517 605 606

  Manager: Sumedha Bandara
  Mobile: 771565665

  Piliyandala

  No 88,Moratuwa Road, Piliyandala
  Phone: 0117 605 355
  Fax: 0117 605 356

  Manager: Chamil Fernando
  Mobile: 776055727

  Chilaw

  No. 111A, Colombo Road ,Chilaw
  Phone: 0327 605 605
  Fax: 0327 605 606

  Manager: Milan Warnakulasuriya
  Mobile: 766592853

  Moratuwa

  No. 168 Galle Road, Idama, Moratuwa
  Phone: 0117 605 325
  Fax: 0117 605 326

  Manager: Shaminda Mendis
  Mobile: 768306289

  Pettah

  No. 341, Main Street, Colombo 11
  Phone: 0117 605 375
  Fax: 0117 605 376

  Manager: Dulani Premawardana
  Mobile: 0768398933

  Jaffna

  No. 388, Hospital Road, Jaffna
  Phone: 0217 605 605
  Fax: 0217 605 606

  Manager: Suntharalingam Suthakaran
  Mobile: 772367454

  Kohuwala

  No. 69, D.De.S. Jayasinghe Mawatha, Kohuwala
  Phone: 0117 605 875
  Fax: 0117 605 876

  Manager: Akila De Costa
  Mobile: 0742928103

  Nittambuwa

  No. 195, Colombo Road Nittambuwa
  Phone: 0337 605 625
  Fax: 0337 605 626

  Manager: Damith Balasuriya
  Mobile: 763856544

  Malabe

  No. 793 /C, Kaduwela Road, Thalangama North,
  Phone: 0117 605 225
  Fax: 0117 605 226

  Manager: Chethiya Madushan
  Mobile: 777033380

  Matale

  No. 313, 315, Trincomalee Street , Matale
  Phone: 0667 605 605
  Fax: 0667 605 606

  Manager: Gihan Somaratne
  Mobile: 740241690

  Dambulla

  No. 705, Anuradhapura Road, Dambulla
  Phone: 0667 605 635
  Fax: 0667 605 636

  Manager: Indika Thushara
  Mobile: 742732551