අපගේ සාර්ථකත්වයේ කුළුණු

අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය

With a remarkable journey of many milestones of achievements and successful business growth for over a decade, Siyapatha’s excellence and upward performance is a testament to the corporate values followed and the commitment of the Board of Directors who deliver the promise, always!

Mr. Sumith Cumaranatunga

සුමිත් කුමාරණතුංග මහතා

සභාපති (ස්වාධීන / විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂ)

වසර 30 මාස 09 ක් වූ කාලයක් පුරා අවුරුදු 24 ක් අධ්‍යක්ෂ වරයෙකු වශයෙන් හා ඊට පෙර අවුරුදු දෙකක් සාමාන්‍යාධිකාරි වරයා වශයෙන් ඩේවිඩ් පීරිස් සමාගම් සමූහය තුළ සිය සේවය ඉටූ කරමින් තනතුරු හෙබවූ කුමාරණතුංග මහතා එහි සභාපති හා කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ වරයා වූයේ ය. ඔහු 1985 ජූලි මස 01 වන දින ගණකාධිකාරි වරයෙකු ලෙස බැඳී එම සමාගම් සමූහයේ සභාපති වරයා ලෙස 2016 මාර්තු මස 31 වන දින එහි සේවයෙන් විශ්‍රාම ගියේය.

තවත් කියවන්න >
Mr. Ananda Seneviratne

ආනන්ද සෙනෙවිරත්න මහතා

කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ (විධායක අධ්‍යක්ෂ)

විවිධ දේශීය හා අන්තර් ජාතික ආයතනවල වසර 36 කට වැඩි සේවා පළපුරුද්දක් ඇති සෙනෙවිරත්න මහතා ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරි ආයතනයේ ආශ්‍රය සාමාජිකයෙකි. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ව්‍යාපාර පරිපාලන අංශයේ උපාධිය ලබා ඇති ඔහු කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ව්‍යාපාර පරිපාලනය පිළිබඳ ශාස්ත්‍ර පති උපාධියක් ලබා ගැනීමට ද සමත් වූයේ ය.

තවත් කියවන්න >
Mr. Rushanka Silva

රුෂන්ක සිල්වා මහතා

නියෝජ්‍ය සභාපති (ස්වාධීන නොවන /විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂ)

Mr. Rushanka Silva is a dedicated professional with a solid background in Management Accounting, Marketing, and Sales. He is an…

තවත් කියවන්න >
Mr. Janakan Selvaratnam

ජනකන් සෙල්වරත්නම් මහතා

අධ්‍යක්ෂ (ස්වාධීන නොවන /විධායක නොවන)

ශ්‍රී ලංකාවේ සිටි බෑන්ක් එන්.ඒ. සමඟ වසර 25 ක් පුරා විහිද යන සිය වෘත්තීය ජීවිතය තුළ ජනකන් සෙල්වරත්නම් මහතා එහි නියෝජ්‍ය සභාපති සහ බැංකුවේ ශ්‍රී ලාංකීය වරලත් භාවය පිළිබඳ දේශීය ආයතනික බැංකු හා රාජ්‍ය අංශ ප්‍රධානී ලෙස කටයුතු කළේ ය. ආයතනික, බහු ජාතික, බැංකු නොවන මූල්‍ය අංශ සහ රාජ්‍ය අංශ යන ඛාණ්ඩවල ගනුදෙනු කරුවන්ගේ සේවා කළඹ කළමනාකරණය කිරීම ඔහුගේ වෘත්තීය සේවා නිරාවරණයේ දක්ෂතාවයි.

තවත් කියවන්න >
Mr. Jayanath Gunawardena

ජයනාත් ගුණවර්ධන මහතා

අධ්‍යක්ෂ (ස්වාධීන /විධායක නොවන)

Mr. Jayanath Gunawardena had a distinguished career at Standard Chartered Bank, Colombo holding a number of senior managerial positions such…

තවත් කියවන්න >
Mr. Deepal Sooriyaarachchi

දීපාල් සූරියාරච්චි මහතා

අධ්‍යක්ෂ (ස්වාධීන /විධායක නොවන)

Mr. Deepal Sooriyaarachchi counts over 30 years experience in Sales, Advertising, Marketing, Human Resources Development and Strategy with extensive experience…

තවත් කියවන්න >
Mr. Shiran Perera

ශිරාන් පෙරේරා මහතා

අධ්‍යක්ෂ (ස්වාධීන නොවන /විධායක නොවන)

Mr. Perera possesses over 25 years of Corporate experience in the Information Technology and Engineering Industry. Holds an Honours degree…

තවත් කියවන්න >
Ms. Sriyani Ranatunga

ශ්‍රියානි රණතුංග මහත්මිය

අධ්‍යක්ෂ (ස්වාධීන /විධායක නොවන)

ශ්‍රියානි රණතුංග මහත්මිය එක්සත් රාජධානියේ වරලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ ආයතනයේ (එෆ්සීඑම්ඒ-එක්සත් රාජධානිය) සහ වරලත් ගෝලීය කළමනාකරණ ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ (සීජීඑම්ඒ) ආයතනයේ ආශ්‍රය සාමාජිකාවක් වන අතර ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ පශ්චාත් උපාධි කළමනාකරණ ආයතනයෙන් ව්‍යාපාර පති (MBA) උපාධියක් ලබා සිටින්නී ය. කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳ ශාස්ත්‍ර පති උපාධියක් ද ලබා ඇත. ඇය කොළඹ විශාඛා විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යාවකි.

තවත් කියවන්න >
Mr. Laknath Jayawickrama

ලක්නාත් ජයවික්‍රම

අධ්‍යක්ෂ (ස්වාධීන /විධායක නොවන)

Laknath Jayawickrama is a Governing Council Member of the Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka (CA Sri Lanka) from…

තවත් කියවන්න >