ව්‍යාපාර විශ්වාසනීයත්වය හා විශිෂ්ටත්වය

ආයෝජක සබඳතා

වසර 16 ක් ඉක්ම වූ ක්ෂේත්‍ර ප්‍රවීනත්වයකින් ද, රුපියල් බිලියන 40 ඉක්ම වූ වත්කම් පදනමකින් ද, දූරදර්ශී නායකත්වකින් ද පන්නරය ලැබූ සියපත ෆිනෑන්ස් ආයතනය, සියලු පාර්ශවයන් හට විශ්වාසය තබා කටයුතු කළ හැකි, එක් පියසකින් සියලු මූල්‍ය අවශ්‍යතා සපුරන විශ්වාසනීය මූල්‍ය සමාගමකි. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ (CBSL) නියාමනයට යටත් බලපත්‍ර ලාභී ආයතනයක් ලෙස සියපත ෆිනෑන්ස් සමාගම, ආයෝජකයින් වෙත ඵලදායී හවුල්කාරිත්ව ප්‍රතිලාභ සලසා දෙමින් ඔවුන් හා සමඟ තිරසාර සබඳතා පවත්වාගෙන යයි. සහේතුක වශයෙන්ම, අප ඔබේ විශ්වාසවන්ත මූල්‍ය හවුල්කරුවකු වන්නෙමු!

- වාර්ෂික වාර්තා -

2023 වාර්ෂික වාර්තාව

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

2022 වාර්ෂික වාර්තාව

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

2021 වාර්ෂික වාර්තාව

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

2020 වාර්ෂික වාර්තාව

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

2019 වාර්ෂික වාර්තාව

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

2018 වාර්ෂික වාර්තාව

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

2017 වාර්ෂික වාර්තාව

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

2016 වාර්ෂික වාර්තාව

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

2015 වාර්ෂික වාර්තාව

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

2014 වාර්ෂික වාර්තාව

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

2012 වාර්ෂික වාර්තාව

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න
- අන්තර් කාල මූල්‍ය වාර්තා -

Financial Statements Q4 2023

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

Financial Statements Q3 2023

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

Financial Statements Q2 2023

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

Financial Statements Q1 2023

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

Financial Statements Q4 2022

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

Financial Statements Q3 2022

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

Financial Statements Q2 2022

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

Financial Statements Q1 2022

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

2021 සිව් වන කාර්තුවේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

2021 තුන් වන කාර්තුවේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

2021 දෙවන කාර්තුවේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

2021 පළමු වන කාර්තුවේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

2020 සිව් වන කාර්තුවේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

2020 තුන් වන කාර්තුවේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

2020 දෙවන කාර්තුවේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

2020 පළමු වන කාර්තුවේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

2019 සිව් වන කාර්තුවේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

2019 තුන් වන කාර්තුවේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

2019 දෙවන කාර්තුවේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

2019 පළමු වන කාර්තුවේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

2018 සිව් වන කාර්තුවේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

2018 තුන් වන කාර්තුවේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

2018 දෙවන කාර්තුවේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

2018 පළමු වන කාර්තුවේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

2017 සිව් වන කාර්තුවේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

2017 තුන් වන කාර්තුවේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

2017 දෙවන කාර්තුවේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

2017 පළමු වන කාර්තුවේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

2016 සිව් වන කාර්තුවේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

2016 තුන් වන කාර්තුවේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

2016 දෙවන කාර්තුවේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

2016 පළමු වන කාර්තුවේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

2015 සිව් වන කාර්තුවේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

2015 තුන් වන කාර්තුවේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

2015 දෙවන කාර්තුවේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

2015 පළමු වන කාර්තුවේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

2014 සිව් වන කාර්තුවේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න
- ණයකර නිකුත් කිරීම් -

Debenture Issue 2024 – Prospectus

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

Debenture Issue Application 2024

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

ණයකර නිකුත් කිරීම් 2020 – සංස්ථා ප්‍රකාශය

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

භාරකාර ඔප්පුව 2020

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

ගණකාධිකාරි වරයාගේ වාර්තාව 2020

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

ණයකර නිකුත් කිරීම පිණිස වූ භාරකාර ඔප්පුව 2019

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

ණයකර නිකුත් කිරීම පිණිස වූ සංස්ථා ප්‍රකාශය 2019

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

ගණකාධිකාරි වරයාගේ වාර්තාව 2019

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

සමාගම් ව්‍යවස්ථාව

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

ණයකර නිකුත් කිරීම පිණිස වූ අයදුම් පත 2017

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

ණයකර නිකුත් කිරීම පිණිස වූ සංස්ථා ප්‍රකාශය 2017

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

පරිපූරක භාරකාර ඔප්පුව 2017

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

එරාටා ණයකර නිකුත් කිරීම 2017

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

ණයකර නිකුත් කිරීම පිණිස වූ භාරකාර ඔප්පුව 2017

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

ණයකර නිකුත් කිරීම පිණිස වූ අයදුම් පත 2016

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

ණයකර නිකුත් කිරීම පිණිස වූ සංස්ථා ප්‍රකාශය 2016

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

ණයකර නිකුත් කිරීම පිණිස වූ භාරකාර ඔප්පුව 2016

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

ණයකර නිකුත් කිරීම පිණිස වූ සංස්ථා ප්‍රකාශය

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

Financial Literacy Guide

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න
- සමාගම් ව්‍යවස්ථාව -

සමාගම් ව්‍යවස්ථාවලිය 2013

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

සමාගම් ව්‍යවස්ථාවලිය 2016

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න