ඔබව අපේක්ෂාවෙන් විශිෂ්ට ආයතනික සංස්කෘතියක් මග බලා සිටියි

වෘත්තිය අවස්ථා

සියපත ෆිනෑන්ස් සමාගමේ මානව සම්පත එහි ඇති අගනාම වත්කම ලෙස පිළිගනී. දිරිමත් කරවන සුළු නායකත්ව ශෛලියක මෙහෙයවීම හා තිරසාර විශිෂ්ටත්වය මත පදනම්ව ඉහළ නිපුනතාව සහිත පුද්ගලයන් මත ගොඩනගා ඇති සියපත සංස්කෘතිය නිරතුරුව බබලයි. රටේ විශ්වාසනීයම මූල්‍ය හවුල්කරුවකු ලෙස අපගේ අසමසම කාර්ය සාධනය, අප සමාගම පුරා විහිදී ගොස් ඇති විශිෂ්ටතම දේ ඉටු කිරීම කෙරෙහි අප දක්වන අපගේ කැපවීම පිළිබඳ බලවත් සාක්ෂියකි.

ශාඛා කළමනාකාරිනිය

අංශය : ප්‍රධාන කාර්යාලය
නිර්මිත දිනය බ්‍රහස්, ඔක්තෝබර් 21, 2021
සම්මුඛ පරීක්ෂණයේ ස්වභාවය : විවෘතයි
දැන් අයදුම් කරන්න. Gold financing

විධායක - ණය අවදානම් කළමනාකරණය

අංශය : විධායක - ණය අවදානම් කළමනාකරණය
නිර්මිත දිනය බ්‍රහස්, ඔක්තෝබර් 21, 2021
සම්මුඛ පරීක්ෂණයේ ස්වභාවය : විවෘතයි
දැන් අයදුම් කරන්න. Gold financing

සහකාර කළමනාකරු -තොරතුරු තාක්ෂණ, ආරක්ෂණ සහ අනුකූලතා

අංශය : ප්‍රධාන කාර්යාලය
නිර්මිත දිනය සිකු, ඔක්තෝබර් 1, 2021
සම්මුඛ පරීක්ෂණයේ ස්වභාවය : විවෘතයි
දැන් අයදුම් කරන්න. Gold financing

කනිෂ්ඨ විධායක/ සහයක - මෙහෙයුම් සහ මුදල් කළමනාකරණය

අංශය : ප්‍රධාන කාර්යාලය
නිර්මිත දිනය සිකු, ඔක්තෝබර් 1, 2021
සම්මුඛ පරීක්ෂණයේ ස්වභාවය : විවෘතයි
දැන් අයදුම් කරන්න. Gold financing

ශාඛා කළමනාකරු

අංශය : කොළඹ, මාලඹේ, සහ යාපනය ශාඛා
නිර්මිත දිනය සිකු, ඔක්තෝබර් 1, 2021
සම්මුඛ පරීක්ෂණයේ ස්වභාවය : විවෘතයි
දැන් අයදුම් කරන්න. Gold financing

විධායක / කනිෂ්ඨ විධායක - රන් ණය

අංශය : ගම්පහ කුරුණෑගල මාතලේ මහනුවර ශාඛා
නිර්මිත දිනය සිකු, ඔක්තෝබර් 1, 2021
සම්මුඛ පරීක්ෂණයේ ස්වභාවය : විවෘතයි
දැන් අයදුම් කරන්න. Gold financing

පිළිගැනීමේ නිලධාරිනිය

අංශය : ප්‍රධාන කාර්යාලය
නිර්මිත දිනය අඟ, ඔක්තෝබර් 5, 2021
සම්මුඛ පරීක්ෂණයේ ස්වභාවය : විවෘතයි
දැන් අයදුම් කරන්න. Gold financing

කළමනාකරු - අභ්‍යන්තර විගණක

අංශය : ප්‍රධාන කාර්යාලය
නිර්මිත දිනය සිකු, ඔක්තෝබර් 22, 2021
සම්මුඛ පරීක්ෂණයේ ස්වභාවය : විවෘතයි
දැන් අයදුම් කරන්න. Gold financing

ජ්‍යෙෂ්ඨ විධායක - විධායක - කනිෂ්ඨ විධායක - අලෙවි

අංශය : ශාඛා
නිර්මිත දිනය අඟ, නොවැම්බර් 9, 2021
සම්මුඛ පරීක්ෂණයේ ස්වභාවය : විවෘතයි
දැන් අයදුම් කරන්න. Gold financing

විධායක - කනිෂ්ඨ විධායක - මානව සම්පත්

අංශය : ප්‍රධාන කාර්යාලය
නිර්මිත දිනය අඟ, නොවැම්බර් 9, 2021
සම්මුඛ පරීක්ෂණයේ ස්වභාවය : විවෘතයි
දැන් අයදුම් කරන්න. Gold financing