ඔබව අපේක්ෂාවෙන් විශිෂ්ට ආයතනික සංස්කෘතියක් මග බලා සිටියි

වෘත්තිය අවස්ථා

සියපත ෆිනෑන්ස් සමාගමේ මානව සම්පත එහි ඇති අගනාම වත්කම ලෙස පිළිගනී. දිරිමත් කරවන සුළු නායකත්ව ශෛලියක මෙහෙයවීම හා තිරසාර විශිෂ්ටත්වය මත පදනම්ව ඉහළ නිපුනතාව සහිත පුද්ගලයන් මත ගොඩනගා ඇති සියපත සංස්කෘතිය නිරතුරුව බබලයි. රටේ විශ්වාසනීයම මූල්‍ය හවුල්කරුවකු ලෙස අපගේ අසමසම කාර්ය සාධනය, අප සමාගම පුරා විහිදී ගොස් ඇති විශිෂ්ටතම දේ ඉටු කිරීම කෙරෙහි අප දක්වන අපගේ කැපවීම පිළිබඳ බලවත් සාක්ෂියකි.

Human Resource Analyst

අංශය : Human Resource
නිර්මිත දිනය බ්‍රහස්, අප්‍රේල් 7, 2022
සම්මුඛ පරීක්ෂණයේ ස්වභාවය : විවෘතයි
දැන් අයදුම් කරන්න. Gold financing

Technicians

අංශය :
නිර්මිත දිනය සඳුදා, පෙබරවාරි 28, 2022
සම්මුඛ පරීක්ෂණයේ ස්වභාවය : විවෘතයි
දැන් අයදුම් කරන්න. Gold financing

Executive - Systems Support

අංශය : Information Technology
නිර්මිත දිනය අඟ, පෙබරවාරි 22, 2022
සම්මුඛ පරීක්ෂණයේ ස්වභාවය : විවෘතයි
දැන් අයදුම් කරන්න. Gold financing

ශාඛා කළමනාකරු

අංශය : Marketing
නිර්මිත දිනය බ්‍රහස්, ජනවාරි 20, 2022
සම්මුඛ පරීක්ෂණයේ ස්වභාවය : විවෘතයි
දැන් අයදුම් කරන්න. Gold financing

Executives & Assistants - Marketing / Micro Leasing

අංශය : Marketing
නිර්මිත දිනය සෙන, ජනවාරි 29, 2022
සම්මුඛ පරීක්ෂණයේ ස්වභාවය : විවෘතයි
දැන් අයදුම් කරන්න. Gold financing

Senior Executive / Executive - Learning & Development

අංශය : මානව සම්පත්
නිර්මිත දිනය බදාදා, ජනවාරි 19, 2022
සම්මුඛ පරීක්ෂණයේ ස්වභාවය : විවෘතයි
දැන් අයදුම් කරන්න. Gold financing

Junior Executive - Database Administration

අංශය : IT
නිර්මිත දිනය බ්‍රහස්, සැප්තැම්බර් 8, 2022
සම්මුඛ පරීක්ෂණයේ ස්වභාවය : විවෘතයි
දැන් අයදුම් කරන්න. Gold financing

අංශය :
නිර්මිත දිනය
සම්මුඛ පරීක්ෂණයේ ස්වභාවය : විවෘතයි
දැන් අයදුම් කරන්න. Gold financing