ඔබව අපේක්ෂාවෙන් විශිෂ්ට ආයතනික සංස්කෘතියක් මග බලා සිටියි

වෘත්තිය අවස්ථා

සියපත ෆිනෑන්ස් සමාගමේ මානව සම්පත එහි ඇති අගනාම වත්කම ලෙස පිළිගනී. දිරිමත් කරවන සුළු නායකත්ව ශෛලියක මෙහෙයවීම හා තිරසාර විශිෂ්ටත්වය මත පදනම්ව ඉහළ නිපුනතාව සහිත පුද්ගලයන් මත ගොඩනගා ඇති සියපත සංස්කෘතිය නිරතුරුව බබලයි. රටේ විශ්වාසනීයම මූල්‍ය හවුල්කරුවකු ලෙස අපගේ අසමසම කාර්ය සාධනය, අප සමාගම පුරා විහිදී ගොස් ඇති විශිෂ්ටතම දේ ඉටු කිරීම කෙරෙහි අප දක්වන අපගේ කැපවීම පිළිබඳ බලවත් සාක්ෂියකි.

Branch Manager - Valaichchenai

අංශය :
නිර්මිත දිනය බදාදා, ජූලි 24, 2024
සම්මුඛ පරීක්ෂණයේ ස්වභාවය : විවෘතයි
දැන් අයදුම් කරන්න. Gold financing

Head of Business Intelligence

අංශය : MIS
නිර්මිත දිනය අඟ, ජූලි 16, 2024
සම්මුඛ පරීක්ෂණයේ ස්වභාවය : විවෘතයි
දැන් අයදුම් කරන්න. Gold financing

ව්යාපාර විශ්ලේෂක

අංශය :
නිර්මිත දිනය බ්‍රහස්, ජූලි 11, 2024
සම්මුඛ පරීක්ෂණයේ ස්වභාවය : විවෘතයි
දැන් අයදුම් කරන්න. Gold financing

විධායක / කනිෂ්ඨ විධායක

අංශය : Central Credit
නිර්මිත දිනය සිකු, ජූලි 5, 2024
සම්මුඛ පරීක්ෂණයේ ස්වභාවය : විවෘතයි
දැන් අයදුම් කරන්න. Gold financing

Management Trainees

අංශය :
නිර්මිත දිනය අඟ, ජූලි 2, 2024
සම්මුඛ පරීක්ෂණයේ ස්වභාවය : විවෘතයි
දැන් අයදුම් කරන්න. Gold financing

Open Vacancies for New Branches (Ambalantota, Deniyaya, Homagama, Mathugama, Nelliady, Valaichchenai)

අංශය :
නිර්මිත දිනය
සම්මුඛ පරීක්ෂණයේ ස්වභාවය : විවෘතයි
දැන් අයදුම් කරන්න. Gold financing