වර්ධනය වීම හා සාර්ථකත්වය අත්කර ගැනීම

මූල්‍ය තොරතුරු හා ප්‍රධාන කාර්ය දර්ශක

ජාතියේ මූල්‍ය හවුල්කරුවකු ලෙස, විශිෂ්ටත්වය තුළ අප වර්ධනය වන ආකාරයත්, නොකඩවා වර්ධනය වෙමින් ආදායම් උපදවන ආකාරයත් අපගේ මූල්‍ය තොරතුරු හා ප්‍රධාන කාර්ය දර්ශක මගින් නිරූපණය කරයි. අපගේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ සහ ස්වාධීන විගණකවරුන්ගේ වාර්තා මෙතැනින් බාගත කරන්න!

- ස්වාධීන විගණකවරුන්ගේ වාර්තා -

Audited Financial Statements For The Year Ended 31 December 2023

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

Audited Financial Statements For The Year Ended 31 December 2022

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

2021 දෙසැම්බර් මස 31 වන දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා විගණනය කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශ

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

2020 දෙසැම්බර් මස 31 වන දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා විගණනය කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශ

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

විගණනය කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශ 2019

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

විගණනය කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශ 2018

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

2017 දෙසැම්බර් මස 31 වන දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා විගණනය කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශ

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

විගණනය කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශ 2016

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

විගණනය කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශ 2015

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න
- අර්ධ වාර්ෂික මූල්‍ය ප්‍රකාශ -

Siyapatha Financial Statement For Six Months Ended 30th June 2023

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

Siyapatha Financial Statement For Six Months Ended 31st December 2022

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

Siyapatha Financial Statement For Six Months Ended 30th June 2022

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

2021 දෙසැම්බර් මස 31 වන දිනෙන් අවසන් සය මස සඳහා සියපත මූල්‍ය ප්‍රකාශය

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

2021 ජූනි මස 30 වන දිනෙන් අවසන් සය මස සඳහා සියපත මූල්‍ය ප්‍රකාශය

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

2020 දෙසැම්බර් මස 31 වන දිනෙන් අවසන් සය මස සඳහා සියපත මූල්‍ය ප්‍රකාශය

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

2020 ජූනි මස 30 වන දිනෙන් අවසන් සය මස සඳහා සියපත මූල්‍ය ප්‍රකාශය

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

2019 දෙසැම්බර් මස 31 වන දිනෙන් අවසන් සය මස සඳහා සියපත මූල්‍ය ප්‍රකාශය

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

2019 ජූනි මස 30 වන දිනෙන් අවසන් සය මස සඳහා සියපත මූල්‍ය ප්‍රකාශය

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

2018 දෙසැම්බර් මස 31 වන දිනෙන් අවසන් සය මස සඳහා සියපත මූල්‍ය ප්‍රකාශය

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

2018 ජූනි මස 30 වන දිනෙන් අවසන් සය මස සඳහා සියපත මූල්‍ය ප්‍රකාශය

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

2017 දෙසැම්බර් මස 31 වන දිනෙන් අවසන් සය මස සඳහා සියපත මූල්‍ය ප්‍රකාශය

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

2017 ජූනි මස 30 වන දිනෙන් අවසන් සය මස සඳහා සියපත මූල්‍ය ප්‍රකාශය

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

2016 දෙසැම්බර් මස 31 වන දිනෙන් අවසන් සය මස සඳහා සියපත මූල්‍ය ප්‍රකාශය

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

2016 ජූනි මස 30 වන දිනෙන් අවසන් සය මස සඳහා සියපත මූල්‍ය ප්‍රකාශය

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

2015 දෙසැම්බර් මස 31 වන දිනෙන් අවසන් සය මස සඳහා සියපත මූල්‍ය ප්‍රකාශය

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

2015 ජූනි මස 30 වන දිනෙන් අවසන් සය මස සඳහා සියපත මූල්‍ය ප්‍රකාශය

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න