හොඳම වාහන හොඳම මිලට

විකිණීම සඳහා ඇති වාහන

ටෙන්ඩර් අලෙවිය සඳහා ඉදිරිපත් කරනු ලබන වාහන සහ ඒවා පරීක්ෂා කරන ස්ථානය පිළිබඳ සියලු තොරතුරු කලින් දැනුම් දෙනු ලැබේ. සාධාරණ ටෙන්ඩර් ක්‍රියාවලියක් සහ වාහන අලෙවියක් සිදු කරන බවට සියපත ෆිනෑන්ස් සමාගම සහතික වෙයි

- ටෙන්ඩර් සඳහා මිල කැඳවන ආකෘතිය -

Quotation Format for Tenders දැන් බාගතකරන්න
Quotation Format for Tenders

- අලෙවිය සඳහා ඇති වාහන -

DUAL PURPOSE – FOTON LIGHT TRUCK WP PR – XXXX

වර්ෂය – 2011
මිල – ඉහළම දීමනාව
ස්ථානය – පිළියන්දල අංගනය

වැඩි විස්තර සඳහා සුරන්ජිත් අමතන්න 0763 24 11 84 හෝ ශ්‍රීලාල් 0765 73 13 97

MOTOR COACH – TOYOTA LH 125 HIACE

වර්ෂය – 1991
ලියාපදිංචි වර්ෂය – 1991
සැතපුම් – 72,052 Km
මිල – ඉහළම දීමනාව
ස්ථානය – පාමංකඩ අංගනය

වැඩි විස්තර සඳහා සුරන්ජිත් අමතන්න 0763 24 11 84 හෝ ශ්‍රීලාල් 0765 73 13 97

FORD FIGO WP KV – XXXX

වර්ෂය – 2011
ලියාපදිංචි වර්ෂය – 2012
සැතපුම් – 83,600Km
මිල – ඉහළම දීමනාව
ස්ථානය – පාමංකඩ අංගනය

වැඩි විස්තර සඳහා සුරන්ජිත් අමතන්න 0763 24 11 84 හෝ ශ්‍රීලාල් 0765 73 13 97

SUZUKI WAGON R WP CAY – XXXX

වර්ෂය – 2018
ලියාපදිංචි වර්ෂය – 2018
සැතපුම් – 68,300Km
මිල – ඉහළම දීමනාව
ස්ථානය – පාමංකඩ අංගනය

වැඩි විස්තර සඳහා සුරන්ජිත් අමතන්න 0763 24 11 84 හෝ ශ්‍රීලාල් 0765 73 13 97

MOTOR COACH – MITSUBISHI WP NF – XXXX

වර්ෂය – 2013
ලියාපදිංචි වර්ෂය – 2015
මිල – ඉහළම දීමනාව
ස්ථානය – පිළියන්දල අංගනය

වැඩි විස්තර සඳහා සුරන්ජිත් අමතන්න 0763 24 11 84 හෝ ශ්‍රීලාල් 0765 73 13 97

MERCEDES BENZ S320 WP KE – XXXX

වර්ෂය – 2002
ඉන්දන – පෙට්‍රල්
මිල – ඉහළම දීමනාව
ස්ථානය – පාමංකඩ සියපත අංගනය

වැඩි විස්තර සඳහා සුරන්ජිත් අමතන්න 0763 24 11 84 හෝ ශ්‍රීලාල් 0765 73 13 97

MAZDA FAMILIA SP KB – 3XXX

වර්ෂය -2002, ස්වයංක්‍රීය, සුපිරි තත්වය

වැඩි විස්තර සඳහා සුරන්ජිත් අමතන්න 0763 24 11 84 හෝ ශ්‍රීලාල් 0765 73 13 97

MITSUBISHI FUSO WP NB – 7XXX

වර්ෂය – 2008
ලියාපදිංචි වර්ෂය – 2014
ආසන ධාරිතාව – 33

වැඩි විස්තර සඳහා සුරන්ජිත් අමතන්න 0763 24 11 84 හෝ ශ්‍රීලාල් 0765 73 13 97