අද්විතීය ශාඛා ජාලයකින් යුතු කාර්යක්ෂම සේවාව

ශාඛා ජාලය

ක්ෂේත්‍රයේ නවොත්පදයන් නිර්මාණය කරමින් පෙරමුණ ගෙන කටයුතු කරන්නෙකු වීම ගැන අපි සාඩම්බරයට පත් වන්නෙමු. සියපත ෆිනෑන්ස් අපගේ සියලුම ශාඛා හා අංශයන් හරහා පාරිභෝගිකයාට අවශ්‍ය සේවාව නම්‍යශීලී ප්‍රවේශයක් සහිතව දිවයින පුරා ක්‍රියාවට නංවමු.

ඔබට ආසන්නතම ශාඛාව සොයා ගන්න
Ampara

No. 32 , D S Senanayake Street , Ampara
Phone: 0637 605 605
Fax: 0637 605 606

Manager: Ashoka Rupasinghe
Mobile: 773611088
Email: ashokar@siyapatha.lk

Anuradhapura

No. 213/4,Maithreepala Senanayaka Mawatha,Anuradhapura
Phone: 0257 605 605
Fax: 0257 605 606

Manager: Duminda Manjula
Mobile: 771634003
Email: dumindak@siyapatha.lk

Avissawella

No. 20, Rathnapura Road , Avissawella
Phone: 0367 605 605
Fax: 0367 605 606

Manager: Gayan Kamaljith
Mobile: 076 717 4624
Email: gayanka@siyapatha.lk

Batticaloa

No. 257,259 , Trinco Road, Batticoloa
Phone: 0657 605 605
Fax: 0657 605 606

Manager: Thangarajah Prabakaran
Mobile: 775508032
Email: prabakarant@siyapatha.lk

Chilaw

No. 111A, Colombo Road ,Chilaw
Phone: 0327 605 605
Fax: 0327 605 606

Manager: Milan Warnakulasuriya
Mobile: 766592853
Email: milanw@siyapatha.lk

Dambulla

No. 705, Anuradhapura Road, Dambulla
Phone: 0667 605 635
Fax: 0667 605 636

Manager: Indika Thushara
Mobile: 742732551
Email: indikat@siyapatha.lk

Galle

No. 27, Old Matara Road, Pettigala Watte , Galle
Phone: 0917 605 605
Fax: 0917 605 606

Manager: Prabhath Niroshan
Mobile: 775778214
Email: prabathn@siyapatha.lk

Gampaha

No. 3A, Mangala Road , Gampaha
Phone: 0337 605 605
Fax: 0337 605 606

Manager: Kusal Gunawardhane
Mobile: 774774355
Email: kusalg@siyapatha.lk

Hatton

No. 07 , Circular Road ,Hatton
Phone: 0517 605 605
Fax: 0517 605 606

Manager: Sumedha Bandara
Mobile: 771565665
Email: sumedhab@siyapatha.lk

Head Office

Siyapatha Finance PLC, Siyapatha Tower, 111, Dudley Senanayake Mawatha, Colombo 08.
Phone: 0117 605 605
Fax: 0117 605 606
/ 0117 605 604
/ 0117 605 627

Manager: Hiroshi Gunathilake
Mobile: 779822508
Email: hiroshig@siyapatha.lk

Jaffna

No. 388, Hospital Road, Jaffna
Phone: 0217 605 605
Fax: 0217 605 606

Manager: Suntharalingam Suthakaran
Mobile: 772367454
Email: suthakarans@siyapatha.lk

Kalmunai

No. 172/4,  Batticaloa Rd, Kalmunai
Phone: 0677 605 625
Fax: 0677 605 626

Manager: Mohamed Faiz
Mobile: 771560386
Email: smfaiz@siyapatha.lk

Kalutara

No. 169, 169/1/1 Main Street , Kalutara.
Phone: 0347 605 605
Fax: 0347 605 606

Manager: Dilum Jayasekara
Mobile: 772919905
Email: dilumj@siyapatha.lk

Kandy

No.28, Hill Street , Kandy
Phone: 081 7605 625
Fax: 081 7605 626

Manager: Mr. Dhanushka Dharmadasa
Mobile: 773661165
Email: dhanushkad@siyapatha.lk

Katugasthota

No. 274/A, Katugasthota Rd, Kandy
Phone: 0817 605 605
Fax: 0817 605 606

Manager: Bathiya Wimalaratne
Mobile: 773090306
Email: bathiyaw@siyapatha.lk

Kegalle

No. 137, Kandy Road , Kegalle
Phone: 0357 605 605
Fax: 0357 605 606

Manager: Ananda Jayakodi
Mobile: 772652881
Email: anandaj@siyapatha.lk

Kilinochchi

No. 317, Kaka kadai Junction, A 9 Road ,Kilinochchi
Phone: 021 7 605 625
Fax: 021 7 605 626

Manager: Pakeerathan Jeyaramu
Mobile: 0772188139
Email: pakeerathanj@siyapatha.lk

Kiribathgoda

No 211/1/1, Kandy Road,Kiribathgoda
Phone: 0117 605 405
Fax: 0117 605 406

Manager: Dileepa Saparamadu
Mobile: 740241838
Email: dileepas@siyapatha.lk

Kohuwala

No. 69, D.De.S. Jayasinghe Mawatha, Kohuwala
Phone: 0117 605 875
Fax: 0117 605 876

Manager: Akila De Costa
Mobile: 0742928103
Email: akilac@siyapatha.lk

Kuliyapitiya

No. 50/52, Kurunegala road , Kuliyapitiya
Phone: 0377 605 615
Fax: 0377 605 616

Manager: Mihiran Herath
Mobile: 772722546
Email: mihiranh@siyapatha.lk

Kurunegala

No. 254C, Colombo Road , Kurunegala
Phone: 0377 605 605
Fax: 0377 605 606

Manager: Thilanka Arambepola
Mobile: 741198356
Email: thilankaa@siyapatha.lk

Kurunegala Metro

No. 36, Negombo Road, Kurunegala
Phone: 0377 605 625
Fax: 0377 605 626

Manager: Sandaruwan Somaratne
Mobile: 777144347
Email: sandaruwans@siyapatha.lk

Maharagama

No 137, Piliyandala Road, Maharagama
Phone: 0117 605 855
Fax: 0117 605 856

Manager: Gihan Buddhika
Mobile: 772 602 493
Email: gihanbu@siyapatha.lk

Malabe

No. 793 /C, Kaduwela Road, Thalangama North,
Phone: 0117 605 225
Fax: 0117 605 226

Manager: Chethiya Madushan
Mobile: 777033380
Email: chethiyam@siyapatha.lk

Matale

No. 313, 315, Trincomalee Street , Matale
Phone: 0667 605 605
Fax: 0667 605 606

Manager: Gihan Somaratne
Mobile: 740241690
Email: gihans@siyapatha.lk

Matara

No.5B,Hakmana Road,Matara
Phone: 0417 605 605
Fax: 0417 605 606

Manager: Janaka Kumara
Mobile: 774700964
Email: janakaku@siyapatha.lk

Moratuwa

No. 168 Galle Road, Idama, Moratuwa
Phone: 0117 605 325
Fax: 0117 605 326

Manager: Shaminda Mendis
Mobile: 768306289
Email: shamindam@siyapatha.lk

Nawam Mawatha

No. 46/12, Sayuru Sevana, Nawam Mawatha, Colombo 02.
Phone: 0117 605 835
Fax: 0117 605 836

Manager: Ms. Ayodhya Galappaththi
Mobile: 077 365 1080
Email: ayodhyag@siyapatha.lk

Negombo

No. 287, Main Street , Negombo
Phone: 0317 605 605
Fax: 0317 605 606

Manager: Tharaka Diwantha
Mobile: 767927169
Email: tharakadi@siyapatha.lk

Nittambuwa

No. 195, Colombo Road Nittambuwa
Phone: 0337 605 625
Fax: 0337 605 626

Manager: Damith Balasuriya
Mobile: 763856544
Email: damithb@siyapatha.lk

Nugegoda

No. 189 , Stanley Thilakarathne Mawatha, Nugegoda
Phone: 0117 605 680
Fax: 0117 605 675

Manager: Gayan Wanninayake
Mobile: 778391076
Email: gayanw@siyapatha.lk

Nuwara-Eliya

No. 28 , Kandy Road, Nuwara eliya
Phone: 0527 605 605
Fax: 0527 605 606

Manager: Rengan Balakrishnan
Mobile: 774247222
Email: balakrishnanr@siyapatha.lk

Panadura

No. 414,Galle Road, Panadura
Phone: 0387 605 605
Fax: 0387 605 606

Manager: Priyanka Kumara
Mobile: 778737987
Email: priyankaku@siyapatha.lk

Peliyagoda

No.304, Negombo Road, Peliyagoda
Phone: 0117 605 625
Fax: 0117 605 626

Manager: Chamith Benthotage
Mobile: 771100088
Email: chamithb@siyapatha.lk

Pettah

No. 341, Main Street, Colombo 11
Phone: 0117 605 375
Fax: 0117 605 376

Manager: Dulani Premawardana
Mobile: 0768398933
Email: dulanipr@siyapatha.lk

Piliyandala

No 88,Moratuwa Road, Piliyandala
Phone: 0117 605 355
Fax: 0117 605 356

Manager: Chamil Fernando
Mobile: 776055727
Email: chamilf@siyapatha.lk

Polonnaruwa

NO 804 , Main Street, Kaduruwela, Polonnaruwa
Phone: 0277 605 615
Fax: 0277 605 616

Manager: Wasantha Weerapola
Mobile: 076 277 0257
Email: wasanthaw@siyapatha.lk

Rathnapura

No. 186, Main Street Rathnapura
Phone: 0457 605 605
Fax: 0457 605 606

Manager: Lalith Rathnasiri
Mobile: 774800525
Email: lalithn@siyapatha.lk

Sainthamaruthu

No.1610, Main Street, Sainthamaruthu
Phone: 0677 605 605
Fax: 0677 605 606

Manager: Mohamed Fareeh
Mobile: 777888061
Email: fareehm@siyapatha.lk

Trincomalee

No. 273/A, 273/1/1, Central Road, Trincomalee
Phone: 0267 605 605
Fax: 0267 605 606

Manager: Dinesh Eranda
Mobile: 772317569
Email: dineshe@siyapatha.lk

Vavuniya

No. 156 , Bazaar Street , Vavuniya
Phone: 0247 605 605
Fax: 0247 605 606

Manager: Jesintharan Magavanan
Mobile: 764456951
Email: jesinthiranm@siyapatha.lk

Wattala

No : 540, Negombo Road, Wattala
Phone: 0117 605 305
Fax: 0117 605 306

Manager: Layantha Wickramaarachchi
Mobile: 774209129
Email: layantham@siyapatha.lk

Wellawatte

No. 226, Galle Road, Wellawatte
Phone: 0117 605 205
Fax: 0117 605 206

Manager: Udara Piyumal
Mobile: 772203527
Email: udarap@siyapatha.lk