அபிவிருத்தியடைதல் மற்றும் வெற்றிகளை அடைந்து கொள்ளுதல்

நிதித் தகவல்கள் மற்றும் பிரதான செயல்திறன் குறிகாட்டிகள்

தேசத்தின் நிதிப் பங்காளர் என்ற ரீதியில், சிறப்பான செயற்பாடுகள் ஊடாக நாம் அபிவிருத்தி அடையும் விதம் மற்றும், தங்குதடையின்றி அபிவிருத்தியடைந்து வருமானத்தை ஈட்டும் விதத்தையும் எமது நிதி தகவல் மற்றும் பிரதான செயல்திறன் குறிகாட்டிகள் ஊடாக காணலாம். எமது நிதிக் கூற்றுக்கள் சுயாதீன கணக்காய்வாளர்களது அறிக்கைகளை இவ்விடத்தில் தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்!

- சுயாதீன கணக்காய்வாளர்களது அறிக்கைகள்-

2021 டிசம்பர் 31ஆந் திகதியில் முடிவடைந்த வருடத்திற்காக கணக்காய்வு செய்யப்பட்ட நிதிக் கூற்றுக்கள்

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்

2020 டிசம்பர் 31ஆந் திகதியில் முடிவடைந்த வருடத்திற்காக கணக்காய்வு செய்யப்பட்ட நிதிக் கூற்றுக்கள்

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்

கணக்காய்வு செய்யப்பட்ட நிதிக் கூற்றுக்கள் 2019

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்

கணக்காய்வு செய்யப்பட்ட நிதிக் கூற்றுக்கள் 2018

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்

கணக்காய்வு செய்யப்பட்ட நிதிக் கூற்றுக்கள் 2017

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்

கணக்காய்வு செய்யப்பட்ட நிதிக் கூற்றுக்கள் 2016

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்

கணக்காய்வு செய்யப்பட்ட நிதிக் கூற்றுக்கள் 2015

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்
-அரையாண்டு நிதிக் கூற்றுக்கள் -

2021 டிசம்பர் 31ஆந் திகதியில் முடிவடைந்த 6 மாதங்களுக்கான சியபத நிதிக் கூற்று

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்

2021 ஜூன் 30ஆந் திகதியில் முடிவடைந்த 6 மாதங்களுக்கான சியபத நிதிக் கூற்று

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்

2020 டிசம்பர் 31ஆந் திகதியில் முடிவடைந்த 6 மாதங்களுக்கான சியபத நிதிக் கூற்று

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்

2020 ஜூன் 30ஆந் திகதியில் முடிவடைந்த 6 மாதங்களுக்கான சியபத நிதிக் கூற்று

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்

2019 டிசம்பர் 31ஆந் திகதியில் முடிவடைந்த 6 மாதங்களுக்கான சியபத நிதிக் கூற்று

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்

2019 ஜூன் 31ஆந் திகதியில் முடிவடைந்த 6 மாதங்களுக்கான சியபத நிதிக் கூற்று

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்

2018 டிசம்பர் 31ஆந் திகதியில் முடிவடைந்த 6 மாதங்களுக்கான சியபத நிதிக் கூற்று

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்

2018 ஜூன் 31ஆந் திகதியில் முடிவடைந்த 6 மாதங்களுக்கான சியபத நிதிக் கூற்று

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்

2017 டிசம்பர் 31ஆந் திகதியில் முடிவடைந்த 6 மாதங்களுக்கான சியபத நிதிக் கூற்று

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்

2017 ஜூன் 31ஆந் திகதியில் முடிவடைந்த 6 மாதங்களுக்கான சியபத நிதிக் கூற்று

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்

2016 டிசம்பர் 31ஆந் திகதியில் முடிவடைந்த 6 மாதங்களுக்கான சியபத நிதிக் கூற்று

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்

2016 ஜூன் 31ஆந் திகதியில் முடிவடைந்த 6 மாதங்களுக்கான சியபத நிதிக் கூற்று

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்

2015 டிசம்பர் 31ஆந் திகதியில் முடிவடைந்த 6 மாதங்களுக்கான சியபத நிதிக் கூற்று

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்

2019 ஜூன் 30ஆந் திகதியில் முடிவடைந்த 6 மாதங்களுக்கான சியபத நிதிக் கூற்று

Credit rating reports தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்