எமது வரலாறு

சியபத பினான்ஸ் பற்றி.

சம்பத் பேங்க் பீஎல்சீ நிறுவனத்தின் முழுமையான உரிமயைக் கொண்டுள்ள, அதன் நிருவாகக் கம்பனியாக இருந்த சம்பத் லீசிங் அன்ட் பக்டரிங் லிமிட்ட் என முன்னர் பெயரிடப்பட்டிருந்த சியபத பினான்ஸ் பீஎல்சீ நிறுவனமானது, இலங்கை மத்திய வங்கியின் அனுமதிப்பத்திரத்தைப் பெற்று அதன் ஊடாக வழிநடத்தப்படுகின்ற விசேட லீசிங் கம்பனியாக செயற்படுவதுடன் சிறிய மற்றும் நடுத்தர வியாபாரங்கள் மற்றும் சில்லறை வாடிக்கையாளர்கள் என்ற துறைகளைச் சார்ந்த அடிமட்டத்திலுள்ள வாடிக்கையாளர்களுக்கு சேவைகளை வழங்கும் நோக்கத்துடன், 2005 மார்ச் மாதத்தில் தாபிக்கப்பட்டது.

The company’s lending portfolio consists of leasing, personal loans, business loans, gold financing, fixed deposits, savings & factoring (debt financing) operations. Siyapatha Finance PLC is a key player in the country’s Non-Banking Financial Institutions sector with a network of 48 branches in principal cities and towns, powered by a dynamic team of 800 employees.

Rating (Issued by Fitch Ratings Lanka) : National Long-Term Rating of ‘BBB+(lka)’ Outlook – Stable

இலங்கை மத்திய வங்கியின் அனுமதிப்பத்திரம்

customer protection framework தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்
Vision

நோக்குகை

மிகச்சிறந்த புத்தாக்கமிக்கதும் நம்பகத்தன்மையானதுமான முன்னணி
நிதிச்சேவைகளை வழங்குபவர்களாக திகழ்தல்

பணி நோக்கு

நிபுணத்துவம் வாய்ந்த குழு ஊடாக நிறுவனத்தின் நிருவாகத்தை உறுதிப்படுத்தும் அதேவேளை வாடிக்கையாளர்களுக்கு நெகிழ்ச்சிமிக்கதும், ஆக்கபூர்வமானதுமான தீர்வுகளை வழங்குதல் மற்றும் எமது பங்குதாரர்களுக்கு அதிக பெறுமதியைப் பெற்றுக் கொடுத்தல்.

நிறுவன மதிப்புகள்

Loyalty
பக்கச்சார்பின்மை
Openness
வெளிப்படைத்தன்மை
Trust
நம்பிக்கை
Unity
ஒற்றுமை
Service Excellence
சேவை நிபுணத்துவம்